เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี


เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบท บาทสตรี ในระดับตำบลของตำบลไผ่ดำพัฒนา ซึ่งได้มีการประชุมประชาคมและคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการ กองทุนพัฒนาบท บาทสตรีระดับ หมู่บ้านจำนวน 8 ท่าน ตามมติที่ประชุมประชาคมในวันที่ 17 มิถุนายน 2555 ดังนี้

ม.1นางคำนึง แก้วอร่าม เป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบท บาทสตรี หมู่ที่ 1

ม.2 นางสาวพัชชราพรแช่มช้อย เป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบท บาทสตรี หมู่ที่ 2

ม.3 นางศิริวรรณ ผุดผ่อง เป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบท บาทสตรี หมู่ที่ 3

ม.4 นางวงษ์จันทร์ สมบูรณ์ เป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบท บาทสตรี หมู่ที่ 4

ม.5 นางวัชริน บุญมา เป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบท บาทสตรี หมู่ที่ 5

ม.6 นางสาววันเพ็ญ ศุภบุญ เป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบท บาทสตรี หมู่ที่ 6
ม.7 นางพเยาว์ อยู่อาจินต์ เป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบท บาทสตรี หมู่ที่ 7
ม.8 นางคำนึง จิตกระจ่าง เป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบท บาทสตรี หมู่ที่ 8

และขอแสดงความยินดีกับ นางพเยาว์ อยู่อาจินต์ ทีได้รับคัดเลือกด้วยมติเป็นเอกฉันท์ จากกรรมการ กองทุนพัฒนาบท บาทสตรี ระดับ หมู่บ้าน ให้เป็นตัวแทน คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในระดับตำบล ตามมติ ที่ประชุม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เพื่อไปคัดเลือกในระดับอำเภอต่อไป

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง