ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจําปีงบประมาณ 2553

ด?วยเทศบาลตําบลไผ?ดําพัฒนาร?วมกับโรงเรียนวัดวันอุทิศ สถานีอนามัยตําบลไผ? ดําพัฒนากํานัน ผู?ใหญ?บ?านและ ประชาชน ตําบลไผ?ดําพัฒนา ร?วมกันรักษาประเพณีวัฒนธรรม ของท?องถิ่น โดยร?วมกันแห?เทียนพรรษา ในตําบลไผ?ดําพัฒนาทั้ง 8 หมู?บ?านของตําบลไผ?ดําพัฒนา เพื่อให?ประชาชนได?ร?วมกันอนุโมทนาและทําบุญร?วมกัน โดยมีผู?ร?วมขบวนแห?เทียนพรรษา ประมาณ 300 คน ซึ่งเป?นคณะผู?บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไผ?ดําพัฒนา ข?าราชการ พนักงาน เทศบาลตําบลไผ?ดําพัฒนา คณะครูนักเรียน โรงเรียนวัดวันอุทิศ นําโดย ผอ. กิตติรัตน? กลัดแก?ว คณะกํานันผู?ใหญ?บ?าน นําโดยนายทุเรียน เอี่ยมสุเมธ กํานันตําบล ไผ?ดําพัฒนา และกลุ?มสตรีของตําบลไผ?ดําพัฒนา โดยเริ่มขบวนแห?เทียน จากสะพานปูน ร?านค?า คุณชะลอ สุวรรณ ในวันศุกร? ที่ 23 เดือน กรกฎาคม 2553 เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 13.00 น. นําเทียนถวายให?กับวัดวันอุทิศเป?นเสร็จพิธี

ในการนี้ เทศบาลตําบลไผ?ดําพัฒนา ขอเชิญชวนประชาชนตําบลไผ?ดําพัฒนา ทุกท?าน ร?วมโครงการอนุรักษ?ประเพณีแห?เทียนพรรษา ประจําป?งบประมาณ 2553

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจําปีงบประมาณ 2553
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง