การประชุมผู้ปกครองเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ดำพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2551หลังจากที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ดำพัฒนาได้เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2551 ที่ผ่านมานั้น และในวันที่ 20 พ.ย. 2551 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ดำพัฒนา นายสำรวย ฉิมฉวี ในฐานะประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ดำพัฒนา ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 เพื่อปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการมีส่วนร่วมระหว่างเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยได้กำหนดแผนงานและกิจกรรมในด้านการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็ก ดังนี้

1.โครงการส่งเสริมให้เด็กรู้จักการออมเงินใส่กระปุกออมสิน

2.โครงการทัศนะศึกษานอกสถานที่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง

3.โครงการส่งเสริมพัมนาการการแสดงออกของเด็กในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี , วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช นอกจากนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังการรำลึกถึงพระคุณของคุณครู ในกิจกรรมวันไหว้ครู

4.กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้การรักษาสุขภาพของฟัน การตรวจสุขภาพฟัน โดยประสานงานกับสถานีอามัยตำบลไผ่ดำพัมนา

5.กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ตามแนวทางหน่วยการเรียนรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

6.โครงการเยี่ยมบ้านเด็กเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และครูผู้สอน

ผู้ปกครองได้ร่วมเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นอย่างดี ปิดการประชุมในเวลา 11.00 น.

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง