โครงการสัตว์แพทย์ พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

“โครงการสัตว์แพทย์ พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”

นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสัตว์แพทย์ พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ณ หอประชุมโรงเรียนวัดวันอุทิศ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายชัยรัตน์ เขียวสวาส นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา และคณะ ให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายกอำเภอวิเศษชัยชาญ ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ สัตว์แพทย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เกษตรกรและพี่น้องชาวจังหวัด อ่างทอง

จากการที่ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศในช่วงระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยเกษตรที่ประสบอุทกภัยเป็นอย่างมาก ได้ ทรงรับสั่งให้สัตว์แพทย์ พระราชทานออกให้บริการช่วยเหลือแก่เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร รายย่อย เลี้ยงสัตว์ไว้ บริโภคในครัวเรือนเพื่อใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขายเพื่อยังชีพ ดั้งนั้นการให้บริการด้านบำบัดโรคสัตว์และการแนะนำการเลี้ยง การดูแลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการป้องกันโรคโดยเฉพาะโรคที่อาจติดต่อจากสัตว์สู่คน จึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดความสูญเสียและสร้างความมั่นคงให้แก่อาชีพการเลี้ยงสัตว์ ของเกษตรกร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑.เพื่อให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่ยากจนและอยู่ห่างไกลจากการให้บริการของภาครัฐ

๒.เพื่อถ่ายทอดความรู้ในด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงให้กับเกษตรกร

๓.เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดไปในบริเวณใกล้เคียงและสัตว์ในฝูงเดียวกัน เป็นการช่วยพัฒนาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้น

การดำเนินการโครงการสัตว์แพทย์พระราชทานในพื้นที่จังหวัดอ่างทองในวันนี้ นับว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรที่ได้รับความเดือดร้อนและมีผลกระทบเนื่องจากอุทกภัยที่ผ่านมา

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง