องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ดำพัฒนาดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ดำพัฒนาได้ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์ ในหมู่ที่ 1- หมู่ที่ 8 ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2551 จำนวนทั้งสิ้น 275 ราย

 

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง