ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอวิเศษชัยชาญ และห่างจากอำเภอวิเศษชัยชาญ ประมาณ 12 กิโลเมตร หากจากจังหวัดประมาณ 17 กิโลมตร ใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ
    ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านแค ตำบลโคกช้าง
    อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนรสิงห์ ตำบลเอกราช
    อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางจัก ตำบลสี่ร้อย
    อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
เนื้อที่
พื้นที่ประมาณ 12.06 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,145 ไร่
สภาพภูมิประเทศ
ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบ อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง
ทำนาและสวน 61%
ทำนาและเลี้ยงสัตว์ 28%
รับจ้างทั่วไป 13%
ทำงานในส่วนราชการ 2%
ทำงานในสถานประกอบการ 2%
รับจ้างทั่วไป 8%
สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำ คลองธรรมชาติ คลองส่งน้ำชลประทานไหลผ่านหลายสาย ดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ลักษณะภูมิกากาศอยู่ในเขตโซนร้อน แบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และอิทธิพลจากลมมรสุม ตะวันออกเฉียงใต้
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม - เดือน พฤษภาคม
    เป็นฤดูเปลี่ยนมรสุมครั้งแรก มีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - เดือนตุลาคม
    อยู่ในช่วงอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
    อยู่ในช่วงอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศแห้งแล้ง
และหนาวเย็น
 
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง