การคมนาคม/ขนส่ง
ในปัจจุบันมี 1 ทาง คือ ทางบก

 • โดยรถยนต์โดยสารประจำทาง
 • โดยรถยนต์ส่วนตัว/รถยนต์บรรทุก
สามารถติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงได้สะดวกมีถนนตัดผ่านทุกที่ สามารถเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียว
 
การไฟฟ้า
 • จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 798 ครัวเรือน ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
 • จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่เป็นจุดชุมชน จำนวน 8 หมู่บ้าน
ประปาในเทศบาล
 • ประชาชนในตำบลไผ่ดำพัฒนามีน้ำประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน
ความปลอดภัยในทรัพย์สิน
 • ป้อมตำรวจ 1 แห่ง
ไฟฟ้าในเทศบาล
 • จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 798 ครัวเรือน ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
 • จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่เป็นจุดชุมชน จำนวน 8 หมู่บ้าน
ประปาในเทศบาล
 • ประชาชนในตำบลไผ่ดำพัฒนามีน้ำประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน
การคมนาคม/ขนส่ง
 • โดยรถยนต์โดยสารประจำทาง
 • โดยรถยนต์ส่วนตัว/รถยนต์บรรทุก
การสื่อสารในเทศบาล
 • จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้ 100 ครัวเรือน
 • อินเตอร์เน็ตประจำตำบล 1 แห่ง
 
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง