พบเห็นการทำงานที่ไม่เป็นธรรม หรือการทุจริต โปรดแจ้ง 035864310   วิสัยทัศน์ ของท่านนายก "น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ"   การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “รวมพลังสามัคคี สืบสานประเพณีวันสงกรานต์   ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน   เทศบาลตำบลไผ่ดำพำฒันาขอเชิญร่วมงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ประจำปี 2556    เทศบาลตำบลไผ่ดำพำฒนาขอเชิญร่วมงานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ประจำปี 2556    ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาโฉมใหม ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรายินดีน้อมรับคำติ และคำชม เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย