ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน

สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง  ร่วมกับเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา คณะผู้บริหาร  คณะผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนชาวตำบลไผ่ดำพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อเปลี่ยนทัศนคติ  ปลูกฝัง และกระตุ้นให้เกษตรกรได้เห็นคุณค่าของการใช้วัสดุคงเหลือใช้ทางการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรตระหนักถึงประโยชน์ของการไถกลบตอซังพืชลงในดินเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและสร้างความยั่งยืนให้กับดิน

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง