ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบ อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง
 • ทำนาและสวน 61%
 •  ทำนาและเลี้ยงสัตว์ 28%
 •  รับจ้างทั่วไป 13%
 • ทำงานในส่วนราชการ 2%
 •  ทำงานในสถานประกอบการ 2%
 •  รับจ้างทั่วไป 8%
หน่วยธุรกิจในเขต เทศบาล
 • โรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง (ธุรกิจบ่อทราย)
 • ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 1 แห่ง
 • ร้านค้าเศรษฐกิจชุมชน 1 แห่ง
 • กลุ่มออมทรัพย์ 8 กลุ่ม
 • ร้านค้าขายเครื่องอุปโภค 24 ร้านบริโภคต่าง ๆ
 • ร้านค้าอาหารและเครื่องดื่ม 7 ร้าน
 • ร้านค้าปลีกน้ำมัน 5 แห่ง
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง