รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

การประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  ๑   ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

.............................................................

ผู้มาประชุม

๑.นายวินัย  แก้วประสิทธิ์                              ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

๒.นายเกรียงไกร  พันธุสะ                              รองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

๓.นายประทิว  ภู่ประสงค์                              สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑

๔.นายอนันต์  เขียวสวาส                     สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑

๕.นายสมหวัง  พุฒวันดี                       สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑

๖.นายวิชาญ  กมลฉ่ำ                         สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑

๗.นายประทีป  ศรีวิเชียร                     สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒

๘.นายสมเจต  มีจันทร์มาก                   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒

๙.นายพวน  อยู่อาจินต์                       สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒

๑๐.นางจุฑามาศ  สมสอน                              สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒

๑๑.นายสมศักดิ์  กรผลึก                     สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒

๑๒.นางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์                  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

                    ๑.นายไพโรจน์  พวงศิริ                       นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา

                    ๒.นายวิรัตน์  เรียนลึก                        รองนายกเทศมนตรี

                    ๓.นายมนัส  บุญสม                           รองนายกเทศมนตรี

                    ๔.นายทองขาว  สนเท่ห์                      เลขานุการนายกฯ

                    ๕.นายจรัญ  สุขดี                              ที่ปรึกษานายกฯ

                    ๖.นางสาวมิ่งขวัญ  สุทธิบูรณ์                ปลัดเทศบาล

                   ๗.นางกาญจนา  ผลสันต์                      หัวหน้าสำนักปลัด

                    ๘.นางพีรญา  แสงรูจี                          ผู้อำนวยการกองคลัง

                    ๙.นางภัทรวดี  แก้วกระจาย                 หัวหน้ากองการศึกษา

                   ๑๐.นางสาวอัจจิมา  จุลสะอาด              เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

                    ๑๑.นางชณิดา  เติมสิริทิพรัตน์              ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

                    ๑๒.นางสาววรลักษณ์  โพธิ์ทอง              ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

.

 

.

 

 

-๒-

เริ่มประชุม เวลา   ๑๐.๐๐  น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1/๒๕๕9   เพื่อเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑         เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ             วันนี้มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ๒ เรื่อง คือ เรื่องที่ ๑  การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำ
ปี ๒๕๕๙  ซึ่งมีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุม ในการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ
สมัยที่๔  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘  รายละเอียดตามประกาศ
ที่แจกให้ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

เรื่องที่ 2   ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง
ด่วนที่สุด ที่ ลต (อท) 0704/ ว 1  ลงวันที่ 22 มกราคม  2559  เรื่อง กรอบระยะเวลาและกิจกรรมดำเนินการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อขอความกรุณาแจ้งเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และประชาสัมพันธ์เนื้อหา “เส้นทางสู่ประชามติ” ต่อที่ประชุมสมาชิกสภาทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  

มติที่ประชุม                รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ  สมัยที่ 4
ครั้งที่  ๑/๒๕๕8   เมื่อวันอังคารที่  ๒9  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕8

ประธานสภาฯ             ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้วนั้น มีจำนวน 12หน้า  ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขขอให้เสนอในที่ประชุมเลย  ขอให้ดูรายงานการประชุมครับ......  ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑/๒๕๕8  ครับ

มติที่ประชุม                รับรอง

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธานสภาฯ             3.1  การพิจารณาเห็นชอบบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการบริหารการจัดการขยะและของเสียอันตรายระหว่างเทศบาลเมืองอ่างกับเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสนอ)   ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ

นายกเทศมนตรี           คือต่อไปเรื่องขยะเราคงทิ้งที่ไหนไม่ได้ มีบ่อขยะที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เดียวคือของเทศบาลเมือง  ค่าทิ้งขยะตันละ 400บาท เทศบาลเมืองเก็บจากทุกเทศบาลและทุก อบต.  คราวที่แล้วมีการประชุมเราก็ไปร่วมทำ MOU บันทึกข้อตกลง  เนื่องจากบันทึกข้อตกลงต้องผ่านสภาให้สภาเห็นชอบอนุมัติในการทำบันทึกข้อตกลงกับเทศบาลเมือง  ประกอบกับหนังสือสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง  ที่ อท 52003/147  ลงวันที่ 15  มกราคม  2559  เรื่อง บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการบริหารการจัดการขยะและของเสียอันตรายระหว่างเทศบาลเมืองอ่างทองกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง  ตามที่เทศบาลเมืองอ่างทองได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  2558   ในการนี้ เทศบาลเมืองอ่างทองส่งมอบสำเนาโครงการฯ และ

 

-3-

บันทึกข้อตกลง ให้กับเทศบาลตำบลไผดำพัฒนา เพื่อพิจารณาดำเนินการเข้าสภา เพื่อพิจารณาลงมติ และส่งสำเนารายงานการประชุมสภาที่ลงมติให้กับเทศบาลเมืองอ่างทอง เพื่อจะได้ดำเนินการตามโครงการฯ ต่อไป

นายสมหวัง  พุฒวันดี

สมาชิกสภา ทต. เขต 1  ตอนนี้เราจ่ายค่าขยะเดือนละเท่าไร

นายกเทศมนตรี           วันนี้เท่าที่ผมดู เดือนละ ประมาณ 5,000-6,000บาท  ไม่รวมค่ารับจ้างขนขยะนะ เป็นค่าทิ้งขยะอย่างเดียวตันละ 400บาท เดือนประมาณ 15ตัน  เมื่อก่อนเราจ้างเขาทิ้งด้วย 16,000บาท/เดือน  มาตอนนี้เฉพาะค่ารถเก็บ 22,000บาท/เดือน  บวกค่าทิ้งอีกประมาณ 6,000บาท รวม ๆ แล้วประมาณ 30,000บาท/เดือน เก็บค่าขยะถังละ 20บาท/เดือน เก็บได้ ประมาณ 4,000กว่าบาท และค่าใช้จ่าย 30,000บาท เราก็ขาดทุน แต่เราก็ต้องทำเพราะบริหารสาธารณะของเทศบาล วันนี้เรามาขอมติสภาอนุมัติให้นำขยะไปทิ้งที่บ่อของเทศบาลเมือง ในราคาตันละ 400บาท  เมื่อที่ไปประชุมสันนิบาตเทศบาลที่เทศบาลท่าช้างงวดที่ผ่านมา ท่านประธานก็ไปด้วย ก็คุยกันว่าราคาแพง เทศบาลเมืองอาจจะลดลงประมาณ 50บาท เหลือ 350บาท/ตัน แต่ต้องเข้าที่ประชุมของเทศบาลก่อน

ประธานสภาฯ             ตามที่นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงไปแล้วนั้น  มีผู้ใดสงสัยหรือจะสอบถาม ถ้าไม่มีผู้ใดสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม  ผมขอมติที่ประชุมยินยอมเรื่อง บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการบริหารการจัดการขยะและของเสียอันตรายระหว่างเทศบาลเมืองอ่างทองกับเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาครับ

มติที่ประชุม                เห็นชอบ

ประธานสภาฯ             3.๒  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3  (บ้านเกาะ)  บริเวณแยกหน้าร้านตัดผมบ้านเกาะ ถึงบริเวณหน้าบ้าน สท.เกรียงไกร พันธุสะ   งบประมาณ 134,000บาท (กองช่าง ผู้เสนอ)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง
รายละเอียดครับ

นายกเทศมนตรี           ถนนเส้นนี้ทางเข้าบ้านเกาะ หน้าบ้าน สท.เกรียงไกร และ สท.จำนงค์ ตามรูปและแบบที่ส่งให้ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 85.00เมตร  หนา0.15 เมตร ใช้งบประมาณ 134,000บาท  ซึ่งไม่ได้อยู่ในเทศบัญญัติ ไม่ได้ตั้งไว้  ก็ไม่ได้คิดว่าถนนจะพัง เป็นโครงการฉุกเฉินที่ชาวบ้านหมู่ที่ 3 ร้องเรียนเข้ามา  รถล้มแขนหักมั่ง ผมเห็นถึงความจำเป็นและเดือดร้อนของชาวบ้าน ก็จึงมาขอสภาเพื่อขอใช้งบฉุกเฉินเพื่อจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 134,000บาท  เพื่อจะนำมาซ่อมถนนเส้นนี้  ผมขอชี้แจงยอดเงินสะสม ณ วันที่  29 มกราคม 2559  ยอดเงินสะสม  3,183,712.76บาท  หักบัญชีเงินฝาก  ก.ส.ท. 516,317.20บาท  ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้  2,667,395.56บาท  หักจ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 29  ธันวาคม 2558 (สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558) 4โครงการ  1.โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 8  448,000บาท 2.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 4-5 174,000บาท  3.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองไผ่ดำ หมู่ 3  105,000บาท  4.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองไผ่ดำ หมู่ 8  106,800บาท

 

-4-

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  833,800บาท  คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2559 1,833,595.56บาท  ถ้าจ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้จะเหลือ 1,699,595.56บาท

ประธานสภาฯ             ตามที่นายกเทศมนตรี   ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่.........  หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้มีการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3  (บ้านเกาะ)  งบประมาณ 134,000บาท  หรือไม่

มติที่ประชุม                เห็นชอบ

ประธานสภาฯ             3.3 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กคนข้ามคลองไผ่ดำบริเวณหน้าบ้านนางสาวจำนอง  จันทร์ทอง  หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 5  งบประมาณ 105,000บาท (กองช่าง ผู้เสนอ) ขอเชิญนายกฯชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ

นายกเทศมนตรี           สืบเนื่องจากโครงการนี้ประชาชนร้องขอมาว่าสะพานที่ใช้อยู่ได้เกิดการชำรุด พุพังไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปมาได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน เราจึงเสนอมาเพื่อขอใช้เงินสะสมในการก่อสร้างสะพาน  สร้างทดแทนสะพานไม้เดิมที่ชำรุด เป็นสะพานเหล็กคนเดินข้าม ขนาดกว้าง 1.60 เมตร ยาว 14 เมตร  มอเตอร์ไซด์ข้ามได้ จึงขอสภาเพื่ออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้

ประธานสภาฯ             ตามที่นายกเทศมนตรี   ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่....  หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้มีการจ่ายขาด
เงินสะสม เพื่อจ่ายโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กคนข้ามคลองไผ่ดำ บริเวณหน้าบ้านนางสาวจำนอง  จันทร์ทอง  หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 5  งบประมาณ 105,000บาท  หรือไม่

มติที่ประชุม                เห็นชอบ

นายกเทศมนตรี           ผมขอสรุปยอดเงินสะสม ณ วันที่  29  มกราคม  2559  จากงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30  กันยายน  2558                        3,183,712.76บาท

หัก บัญชีเงินฝาก  ก.ส.ท.                                                   516,317.20บาท

ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้                                         2,667,395.56บาท

หัก จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 29  ธันวาคม 2558

(สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558)  4 โครงการ

เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ                                        833,800.00บาท

คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ กุมภาพันธ์ 2559           1,833,595.56บาท

                              หัก จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

(สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559)  2 โครงการ

-โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (บ้านเกาะ)            134,000.-

-โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองไผ่ดำ หมู่ที่ 3-5  105,000.-

รวมเป็นเงินจ่ายขาดครั้งนี้ทั้งสิ้น                                               239,000บาท

คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้                                 1,594,595.56บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 29 มกราคม 2559             4,733,388.61บาท

-5-

ระเบียบวาระที่ 4          เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ             มีหนังสือมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม มี 2 หลักสูตร คือหลักสูตร การประชุมสภาท้องถิ่นที่ถูกต้อง เทคนิคในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขอบเขตหน้าที่ของ อปท. หลักการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินสะสม อำนาจสภาในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เทคนิคในการบริหารงบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและข้อพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อมิให้ต้องรับผิด และหลักสูตรประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีคดีความ มีด้วยกัน 8 รุ่น มีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900บาท สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน ตามระเบียบตามสิทธิ์ของแต่ละท่าน ใครสนใจจะไปติดต่อได้ที่สำนักปลัดได้เลยนะครับ

นายกเทศมนตรี           ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ เรื่องการกำจัดผักตบชวา มีโครงการจากอำเภอให้ลอกคลองที่มีผักตบชวา คลองภายในตำบลที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลหรือ อบต. ให้เทศบาลหรือ อบต.ทำ  คลองอยู่ในความรับผิดชอบของชลประทาน  ชลประทานทำ  แม่น้ำน้อย แม่น้ำเจ้าพระยา โยธาทำ โครงการกำจัดผักตบชวา มีคำสั่งมาที่อำเภอให้อำเภอประสานงานที่เทศบาลหรือ อบต. ทำโครงการ  โดยเป็นโครงการนำร่อง ทางอำเภอเลือกที่จะมาทำที่ตำบลไผ่ดำ เราจะลอกผักตบชวาที่บึงหมู่ 6 และคลองลาดมะไฟ  เทศบาลจึงประกาศรับสมัครคนงานลอกผักตบชวา ค่าแรงวันละ 300บาท เริ่มวันพรุ่งนี้ที่บึงหมู่ที่ 6 ใกล้กับแท็งค์ประปา  รับจำนวน  25 คน ฝากช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย เริ่มพรุ่งนี้เวลา 8.00 น.  นายอำเภอมาเป็นประธานเปิดโครงการ จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมงานในพิธีเปิดโครงการในเวลา 8.00 น. ที่บึงหมู่ 6 ครับ

นายพวน  อยู่อาจินต์

สมาชิกสภา ทต.เขต 2   เรื่องรางตาม้วน  ดินมาลงทับรางน้ำแล้ว เอาหน่วยงานไหนมาทำให้ ในการทำรางน้ำออก เราจะทำในรูปไหนถึงจะสำเร็จ

นายกเทศมนตรี           ที่ผมทำไปไว้แล้ว ไปรางวัดที่รางตาม้วน ดูในแผนที่ใหญ่  แต่รางวัดแล้วรางตาม้วนที่ติดรางตาม้วนยายเยาว์ซื้อไปเก๋เลี้ยงเป็ดดูแลอยู่ อีกฝั่งหนึ่งของยายเช๊ะซื้อ  จากสภาพความเป็นจริงเขาบอกว่าที่ดินเขาอยู่อย่างนี้ ดูแล้วไม่มีรางตาม้วนเลย  วันนี้มารางวัดที่ดินก็หาเสาหินไม่เจอ  รองนัสอยู่วันนั้น เขาเลยขอที่ดินไว้ข้างละ 12 เมตรเพื่อทำถนนและทำรางน้ำเขามา  ผมจะทำให้แต่ สท.พวนต้องช่วยไปคุยกับชาวบ้านให้เขาให้ที่ทำถนนขุดคลองได้ไหม

นายพวน  อยู่อาจินต์

สมาชิกสภา ทต.เขต 2   ตอนนี้ถมดินทับรางน้ำไปแล้ว แล้วน้ำจะออกอย่างไร

นายวิรัตน์  เรียนลึก

รองนายกเทศมนตรี      ตอนนี้ฝั่งเช๊ะไม่มีรางน้ำแล้ว เพราะเราถมที่ทำถนนปิดรางเลย เราจะทำรางให้ติดฝั่งที่ยายเยาว์ และฝังท่อลอดถนนที่เราทำอยู่มาออกคลอง  คือรางเก่ามีแค่ปากท่ออยู่หน่อยเดียว รางเก่าเป็นที่ของเขาหมดเลยเราเอาถนนไปติดคันที่เขาเลย  ที่จะทำคือเอารถ อบจ.มาขุดลอกคอลง โดยเราออกค่าน้ำมัน 

 

-6-

นายกเทศมนตรี           ผมอยากทำถนนให้ไปถึงถนนของหมู่ 7 ที่ทำไว้  แต่ที่ทำไม่ได้คือชาวบ้านไม่ให้ที่ เพราะผมอยากให้ทุ่นชันอากาศชาวบ้านทำนาได้ตลอด

                              ผมมีเรื่องประชาสัมพันธ์ ในการจัดทำเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาสามปี  ผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ อยากให้ประชาชนเข้าใจ คือคุณอยากได้อะไร ให้คุณเสนอกันมาให้บรรจุไว้ในแผนสามปี แต่ถ้าไม่อยู่ในแผน เทศบาลก็ทำอะไรไม่ได้  มันอาจบรรจุอยู่ในท้าย ๆ แต่ถ้ามีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนก็สามารถทำได้ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยว่าจะมี
การประชาคมในแต่และหมู่ และจะส่งหนังสือเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วย และฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมประชาคมตามตารางการประชุมที่จะส่งให้

หัวหน้ากองการศึกษาฯ  ขอประชาสัมพันธ์เรื่องกีฬา ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์  2559  จะมีการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอวิเศษชัยชาญ  ในงานเราจะมีพิธีเปิดและปิดที่สนามกีฬาโรงเรียน
วัดต้นทอง ตามที่กองการศึกษาได้ทำหนังสือเชิญทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเดินขบวน พร้อมกันเวลา 07.30  น. ที่ อบต.ไผ่วงและเดินไปที่โรงเรียนวัดต้นทอง  เวลา 16.00น. จะมีพิธีปิด และจะมีกินเลี้ยงเวลา 18.00น. แต่งกายเสื้อกีฬาเทศ .-บาลขาวเทา  กางเกงสุภาพ  รองเท้าผ้าใบ จึงขอเชิญทุกท่านเข้ากิจกรรมด้วยกันค่ะ

ประธานสภา               เรื่องศึกษาดูงานว่ายังไงกัน ใครจะไปไหนให้เสนอได้เลยครับ

นายสมหวัง  พุฒวันดี

สมาชิกสภา ทต.เขต 1   ใครจะไปไหนให้เสนอมาเลย ว่าจะไปเดือนไหนกัน การไปศึกษาดูงาน สมาชิกทั้งหมดต้องไป เพราะเป็นงานของเรา   ก็อยากให้กำหนดวันกันเลย จะได้เคลียงานกันอยากให้ไปทุกคน

นายกเทศมนตรี           จะไปเดือนไหนก็ได้แต่ต้องดูงบประมาณที่โอนมาก่อนว่ามีเงินหรือเปล่า  ถ้ามีก็สามารถไปได้จนถึงสิ้นปีงบประมาณ  ตั้งงบประมาณไว้ 250,000บาท

ประธานสภาฯ             ให้ปรึกษากันว่าจะไปไหนกัน และไปกันวันไหนจะได้ทำเรื่องทำโครงการครับ  มีท่านใด     
     จะซักถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่   ถ้าไม่มีใครจะสอบถามเพิ่มเติม ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา  ๑1.45  น.

 

 

(ลงชื่อ)                                    ผู้จดรายงานการประชุม

         

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/๒๕๕9

วันพฤหัสบดีที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕9  เวลา  ๑๐.๐๐  น.

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

การประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1   ครั้งที่ 1/๒๕๕9

วันพฤหัสบดี ที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕9  เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

 

ผู้มาประชุม

๑.นายวินัย  แก้วประสิทธิ์                              ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

๒.นายเกรียงไกร  พันธุสะ                              รองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

3.นายอนันต์  เขียวสวาส                     สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑

4.นายวิชาญ  กมลฉ่ำ                         สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑

5.นายประทีป  ศรีวิเชียร                     สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒

6.นายสมเจต  มีจันทร์มาก                   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒

7.นายพวน  อยู่อาจินต์                       สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒

8.นางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์                    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

ผู้ไม่มาประชุม

1.นายประทิว  ภู่ประสงค์                              สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑

2.นายสมหวัง  พุฒวันดี                       สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑

3.นายสมศักดิ์  กรผลึก                       สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒

4.นางจุฑามาศ  สมสอน                      สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒   (ลา)

ผู้เข้าร่วมประชุม

                    ๑.นายไพโรจน์  พวงศิริ                       นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา

                    ๒.นายวิรัตน์  เรียนลึก                        รองนายกเทศมนตรี

                    ๓.นายมนัส  บุญสม                           รองนายกเทศมนตรี

                    ๔.นายทองขาว  สนเท่ห์                      เลขานุการนายกฯ

                    ๕.นายจรัญ  สุขดี                              ที่ปรึกษานายกฯ

                    ๖.นางสาวมิ่งขวัญ  สุทธิบูรณ์                ปลัดเทศบาล

                    7.นางกาญจนา  ผลสันต์                      หัวหน้าสำนักปลัด

                    7.นางพีรญา  แสงรูจี                          ผู้อำนวยการกองคลัง

                    8.นายธนกร  ชิศากรวณิช                              ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

                    9.นางภัทรวดี  แก้วกระจาย                 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

                    10.นายศราวุธ  แสงตรง                     ผู้อำนวยการกองช่าง

                    11.นางสาวอัจจิมา  จุลสอาด                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

                    12.นางชณิดา  เติมสิริทิพรัตน์              ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

-๒-

เริ่มประชุม เวลา   ๑0.๐๐  น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่  1   ครั้งที่ 1/๒๕๕9   เพื่อเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑         เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา               ตามที่สภาได้เห็นชอบให้เทศบาลกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล จำนวนเงิน 5,000,000บาท ไปแล้วเมื่อสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 8 มิถุนายน  2559 นั้น  บัดนี้ คณะอนุกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 อนุมัติให้เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลในวงเงิน 5,000,000บาท  จึงแจ้งมาให้เพื่อสภาทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว

ประธานสภา               เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/๒๕๕9 เมื่อ
วันจันทร์ที่  22  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕9    ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจดูรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้ว ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม   ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขขอให้เสนอในที่ประชุม  ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/๒๕๕9 เมื่อวันจันทร์ที่  22  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕9 

มติที่ประชุม                รับรอง 

ระเบียบวาระที่ ๓         เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานสภา               3.1 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดครับ

นักวิเคราะห์ฯ              เรียนสภาเพื่อทราบ  การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  2559 เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นำมากำหนดแนวทาง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง