แสดงผลเป็นปฎิทิน
ช่องทางการร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็น
18/07/2560
การบริการชำระภาษีผ่านหน่วยเคลื่อนที่ ประจำปี 2560
20/03/2560
การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560
26/12/2559
กิจกรรม คุณธรรมจริยธรรม ประจำปี2558
26/02/2558
ได้กำหนดจัดกิจกรรมกีฬามวลชน.แชลเลนจ์เดย์ ทั่วประเทศประจำปี 2558
27/05/2558
กองคลังเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี 2559
26/01/2558
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2559
06/07/2559
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2559
06/07/2559
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
06/07/2559
กิจกรรมวันเด็กที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาจัดขึ้น ประจำปี2558
21/01/2558
จัดกิจกรรมโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปี 2558
10/11/2557
จดหมายข่าว ปี57
03/06/2558
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่มีต่อปวงชนชาวไทย
24/10/2557
ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียนภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)2557
19/01/2557
ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
05/02/2556
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการโครงการติดตามประเมินผลชุมชนปลอดขยะ ZERO WASTE ปี 2558-2559
05/02/2556
การดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2555
05/02/2556
งานรัฐพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
05/02/2556
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา
05/02/2556
ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านในตำบลไผ่ดำพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี
05/02/2556
ภาพกิจกรรมการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555
05/02/2556
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
05/02/2556
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ ตำบลไผ่ดำพัฒนา
05/02/2556
โครงการเยี่ยมบ้านห่วงใยสุขภาพผู้พิการ
05/02/2556
โครงการครอบครัวอุปถัมภ์
05/02/2556
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
05/02/2556
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่สองข้างตามแนวเส้นจราจร
05/02/2556
เทศกาลวันสงกรานต์
05/02/2556
ประมวลภาพกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช
05/02/2556
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ร่วมกับกองทัพบกเพื่อประชาชน โดยพล.1 รอ.).พัน.31 ทำความดีถวายในหลวง ในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
05/02/2556
 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง