พิธีเปิดศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหมู่ที่4 บ้านน.ส.เบญจมาศ ทองพูล (ไผ่ดำพัฒนา)

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนไผ่ดำพัฒนาได้รับงบประมาณการอุดหนุนจากหน่วยงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 200 ราย โดยมีการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรโดยวิธีชีวภาพในแปลงนา จำนวน 16 ครั้ง สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ มีการสำรวจระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เรื่องการคัดพันธ์ข้าว การทำบัญชีฟาร์ม การเรียนรู้เกี่ยวกับวัชพืช ศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติ การสาธิตการทำนาสมุนไพรชีวภาพ โดย มีครู กศน. นักวิชาการการเกษตร นักวิชาการสาธารณสุข ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในส่วนการลดต้นทุนการผลิตแปลงนาชีวภาพ ซึ่งจัดอบรม ภายในวันที่ 24-27 พฤษภาคมคม พ.ศ. 2553

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง