โครงการอำเภอ.....ยิ้มเคลื่อนที่


โครงการพิทักษ์สถาบันฯ ทภ.1 ร่วมกับ “โครงการอำเภอยิ้ม” จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับ อบต.ไผ่ดำพัฒนาให้บริการฟรีแก่ประชาชนโดยข้าราชการอำเภอวิเศษชัยชาญ แผนกทะเบียนราษฎร์ รับแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ ทำบัตรประจำตัวประชาชน จดทะเบียนสมรส งานสัสดี งานสาธารณสุข การรับลงทะเบียนผู้ว่างงาน งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานประมง งานส่งเสริมการเกษตร งานพัฒนาชุมชน คลินิกแก้จน งานปศุสัตว์ บริการทำหมันสุนัข แมว งานรับชำระภาษี-อบต.รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือน และการให้บริการประชาชนตัดผมฟรี แก้ไขเครื่องใช้ไฟฟ้า โดย กองพลทหารปืนใหญ่ที่ 31 รักษาพระองค์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทองให้บริการด้านความรู้การใช้กระแสไฟฟ้าที่ถูกต้องพร้อมรับเรื่องราวร้องทุกข์ในกรณีเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าขัดข้อง จากการจัดทำโครงการในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามรอยพระยุคคลบาทในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนด้วยหลักการ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนารวมทั้งการสร้างความรู้ความสามัคคี และความสมานฉันท์ระหว่างข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั้งมวล โดยงานจัดขึ้นที่บริเวณศาลาการเปรียญวัดวันอุทิศ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.00น. เป็นต้นไป

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง