การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เมื่อ วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00น. นายภูกิจ เขียวสวาส ประธานกองทุน หลักประกันสุขภาพ ได้เชิญ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไผ่ดำพัฒนา (สปสช.) ประชุมพิจารณาและเห็นชอบโครงการเพื่ออนุมัติการใช้เงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไผ่ดำพัฒนา ประจำปี 2555 จำนวน 6 โครงการ

1.โครงการค้นหา เซลล์มะเร็งปากมดลูกในหญิงวัยเจริญพันธ์ ประจำปี 2555
2. โครงการคาราวานบริการตรวจสุขภาพประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี 2555
3.โครงการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2555
4.โครงการประกวดบ้านน่าอยู่ ปลอดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2555
5.โครงการการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2555
6. โครงการเยี่ยมบ้านห่วงใยสุภาพผู้พิการ ประจำปี 2555

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไผ่ดำพัฒนามีวัตถุประสงค์หลักในการดูแลป้องกันและส่งเสริมการดำเนินการในด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนตำบลไผ่ดำพัฒนา ยึดหลักที่ว่า สร้างเสริมสุขภาพก่อนการซ่อมแซม จะทำให้คุณภาพ ชีวิตของประชาชนในตำบลไผ่ดำพัฒนาดียิ่งขึ้น

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง