เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ร่วมกับกองทัพบกเพื่อประชาชน โดยพล.1 รอ.).พัน.31 ทำความดีถวายในหลวง ในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ตำบลสี่ร้อย และตำบลจางจัก มีแม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำน้อยไหลผ่าน พื้นที่ดังกล่าวติดต่อกับตำบลไผ่ดำพัฒนา และเมื่อวันที่ 16 กันยายน ทางเทศบาลได้รับการประสานจากอำเภอวิเศษชัยชาญ เรื่อง สถานการณ์น้ำในพื้นที่ จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ว่าระดับน้ำด้านเหนือประตูระบายยางมณี มีน้ำปริมาณเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอีก ทำให้มีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน้อยเป็นจำนวนมาก ทำให้พื้นที่ ใกล้เคียงได้รับผลกระทบกับน้ำที่เอ่อล้นข้ามถนน และระบายลงทุ้งนาข้าว พื้นที่ของตำบลไผ่ดำพัฒนาเริ่มมีน้ำเอ่อล่นเข้าท่วมทุ้งนาและบ้านเรือนประชาชนทำให้หลายครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำที่ท่วมอยู่ในคณะนี้ ตำบลไผ่ดำพัฒนา มีอยู่ 8 หมู่บ้านพื้นที่หมูที่ 2 เป็นพื้นที่ติดกับตำบลสีร้อยมากที่สุดจึงทำให้มีปริมาณน้ำ เพิ่มขึ้นอย่ารวดเร็วและทำให้การสัญจรไปมายากลำบาก นอกจากหมู่ที่ 2 แล้ว ในพื้นที่ ตำบลไผ่ดำพัฒนายังมีน้ำบ่าข้ามถนนอีกหลายจุด 

ทางเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา โดยการนำของนายกเทศมนตรี นายภูกิจ เขียวสวาส และรองนายกเทศมนตรี นายมนัส บุญสม พร้อมทั้งกองช่าง และงานป้องกันฯ ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 โดยได้รับการสนับสนุนด้านกำลังจาก กองทัพบกเพื่อประชาชน โดยพล.1 รอ. ).พัน.31 ทำความดีถวายในหลวง ในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ในขณะนี้

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง