โครงการ ลดโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณหนองเบิกไพร หมู่ที่ 8

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาโดยการนำของนายกภูกิจ เขียวสวาส นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้เล็งเห็นปัญหาความสำคัญของภาวะโลกร้อน ที่สงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นหนทางหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงนั้น เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงจัดโครงการลดโลกร้อนเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณหนองเบิกไพร หมู่ที่ 8 และเป็นการสนับสนุน โครงการ" ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว รวมทั้งในปี 2554 เป็นปีมหามงคล และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคล เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเฉลิมพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกันและยังเป็นการปรับภูมิทัศน์ในตำบลไผ่ดำพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น ณ บริเวณหนองเบิกไพร หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง