โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภา ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและผู้นำชุมชน


โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภา ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและผู้นำชุมชน ของ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้นำสมาชิกสภา ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและผู้นำชุมชน ไปศึกษาดูงาน ที่ภาคอีสานซึงประกอบไปด้วยจังหวัด จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น
1 . ทางคณะศึกษาดูงานได้ไปนมัสการหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะศึกษาดูงาน

2. ทางคณะศึกษาดูงานได้ไปดูงานหมู่บ้านจอมแจ้ง ได้การบริหารจัดการกลุ่มโฮมสเตย์ ดูงานกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่น

3. ศึกษาดูงานหมู่บ้านนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นหมูบ้านที่ชาวบ้านรวมตัวกันหลังจากการทำเกษตรกรรม มาผลิตหัตกรรมเป็นกลุ่มผ้าทอมือชนิดต่างๆ

4. ศึกษา ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วัดหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพระอารามหลวง ศึกษาสถาปัตยกรรมองค์พระมหาธาตุแก่นนคร และภาพเขียน สักการะพระบรมสารีริกธาตุ

5. ศึกษาดูงานเทศบาลนครนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้านการบริหารจัดการองค์กร และการบริหารประชาชน

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง