การรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ ๑ /๒๕๕๔ด้วยเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาได้รับแจ้งจากปศุสัตว์อำเภอว่าขณะนี้ยังมีการเกิดโรคระบาดในสัตว์ปี ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องและมีนก อพยพที่มาสร้างรังวางไขในประเทศประกอบกับสภาอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ซึ่งส่งผลให้สัตว์ปีกที่หากินตามธรรมชาติ เกิดความเครียด อ่อนแอ ภูมิคุ้มกันโรคลดลง อาจป่วยเป็นโรคระบาดได้ โดยเฉพาะสัตว์ปีกพื้นเมือง และเป็ดไล่ทุ้ง การเคลื่อนย้ายของนกตามธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไป และการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะในขณะนี้ใกล้เทศกาลตรุษจีน ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายและฆ่าชำแหละสัตว์ปี ประเภทไก่ และเป็ด เป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังมิให้เชื้อไข้หวัดนกระบาดเข้ามาในพื้นที่ตำบลไผ่ดำพัฒนาและเป็นการทำลายเชื้อที่อาจมาจากที่อื่นเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาจึงขอประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือจากท่านให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื่อโรคไข้หวัดนกในพื้นเสี่ยง และ ซุ้มไก่ในตำบล

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เทศบาลตำบลจึงขอประชาสัมพันธ์กำหนด ตารางแผนงานดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื่อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ เขตเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาดั้งต่อไปนี้

ลำดับที่ วันที่ หมู่ที่ เวลา หมายเหตุ
๑ ๒๐ ม.ค. ๕๔ ๔ ๙.๐๐ – ๑๐.๐๐.น. หมู่ที่ ๔
๒ ๒๐ ม.ค. ๕๔ ๕ ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐.น.หมู่ที่ ๕
๓ ๒๐ ม.ค. ๕๔ ๖ ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐.น. หมู่ที่ ๖
๔ ๒๐ ม.ค. ๕๔ ๗ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐.น. หมู่ที่ ๗
๕ ๒๑ ม.ค. ๕๔ ๑ ๙.๐๐ – ๑๐.๐๐.น. หมู่ที่ ๑
๖ ๒๑ ม.ค. ๕๔ ๒ ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐.น. หมู่ที่ ๒
๗ ๒๑ ม.ค. ๕๔ ๓ ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐.น.หมู่ที่ ๓
๘ ๒๑ ม.ค. ๕๔ ๘ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐.น.หมู่ที่ ๘

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักปลัดเทศบาลตำบลไผ่ดำ
๒๐ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๕๔

 
     
     
 
   
     
 
 
   
 
ที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา
หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทร. 035-864-309 โทรสาร. 035-864-309
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง