แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
O29คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต 22 มิถุนายน 2563 58
O17 E-Service 22 มิถุนายน 2563 52
O8 Q&A 22 มิถุนายน 2563 56
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 22 มิถุนายน 2563 47
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม( ประชาคมและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 17 มิถุนายน 2563 51
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 15 มิถุนายน 2563 44
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 15 มิถุนายน 2563 47
O29แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 15 มิถุนายน 2563 63
O11แผนการดำเนินงาน 2563(2)ทต.ไผ่ดำพัฒนา 09 มิถุนายน 2563 54
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 09 มิถุนายน 2563 57
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 08 มิถุนายน 2563 50
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 08 มิถุนายน 2563 62
O10 แผนดำเนินงานประจำปี 08 มิถุนายน 2563 50
O6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(งานบุคลากร) 08 มิถุนายน 2563 58
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 08 มิถุนายน 2563 56
O28 รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงา 08 มิถุนายน 2563 55
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล 08 มิถุนายน 2563 56
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 08 มิถุนายน 2563 68
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 08 มิถุนายน 2563 52
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 08 มิถุนายน 2563 46
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 08 มิถุนายน 2563 40
O3อำนาจหน้าที่( พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 08 มิถุนายน 2563 43
พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) 08 มิถุนายน 2563 43
O5 ข้อมูลการติดต่อ 13 พฤษภาคม 2563 72
O43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 13 พฤษภาคม 2563 72
O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน 13 พฤษภาคม 2563 61
O40. รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6เดือน 13 พฤษภาคม 2563 60
O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 13 พฤษภาคม 2563 63
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 13 พฤษภาคม 2563 60
O38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 13 พฤษภาคม 2563 63
O37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจ 13 พฤษภาคม 2563 60
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 13 พฤษภาคม 2563 63
O36 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 13 พฤษภาคม 2563 57
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตของผู้บริหาร) 13 พฤษภาคม 2563 68
O3อำนาจหน้าที่(ประกาศวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย) 13 พฤษภาคม 2563 52
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 13 พฤษภาคม 2563 62
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน 13 พฤษภาคม 2563 61
อำนาจหน้าที่ 13 พฤษภาคม 2563 57
โครงสร้าง 13 พฤษภาคม 2563 63