แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
O29คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต 22 มิถุนายน 2563 15
O17 E-Service 22 มิถุนายน 2563 10
O8 Q&A 22 มิถุนายน 2563 9
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 22 มิถุนายน 2563 8
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม( ประชาคมและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 17 มิถุนายน 2563 14
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 15 มิถุนายน 2563 10
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 15 มิถุนายน 2563 12
O29แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 15 มิถุนายน 2563 18
O11แผนการดำเนินงาน 2563(2)ทต.ไผ่ดำพัฒนา 09 มิถุนายน 2563 16
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 09 มิถุนายน 2563 19
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 08 มิถุนายน 2563 15
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 08 มิถุนายน 2563 21
O10 แผนดำเนินงานประจำปี 08 มิถุนายน 2563 13
O6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(งานบุคลากร) 08 มิถุนายน 2563 20
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 08 มิถุนายน 2563 18
O28 รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงา 08 มิถุนายน 2563 17
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล 08 มิถุนายน 2563 20
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 08 มิถุนายน 2563 30
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 08 มิถุนายน 2563 20
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 08 มิถุนายน 2563 10
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 08 มิถุนายน 2563 9
O3อำนาจหน้าที่( พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 08 มิถุนายน 2563 9
พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) 08 มิถุนายน 2563 9
O5 ข้อมูลการติดต่อ 13 พฤษภาคม 2563 31
O43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 13 พฤษภาคม 2563 33
O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน 13 พฤษภาคม 2563 25
O40. รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6เดือน 13 พฤษภาคม 2563 25
O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 13 พฤษภาคม 2563 24
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 13 พฤษภาคม 2563 24
O38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 13 พฤษภาคม 2563 25
O37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจ 13 พฤษภาคม 2563 22
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 13 พฤษภาคม 2563 22
O36 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 13 พฤษภาคม 2563 21
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตของผู้บริหาร) 13 พฤษภาคม 2563 27
O3อำนาจหน้าที่(ประกาศวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย) 13 พฤษภาคม 2563 19
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 13 พฤษภาคม 2563 25
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน 13 พฤษภาคม 2563 19
อำนาจหน้าที่ 13 พฤษภาคม 2563 17
โครงสร้าง 13 พฤษภาคม 2563 23