ติดตามครั้งที่ 1.2

    

Attachments:
Download this file (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ.pdf)การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ.pdf[ ]42 kB
Download this file (ง. การวางแผน.pdf)ง. การวางแผน.pdf[ ]42 kB
Download this file (จ. การจัดทำงบประมาณ.pdf)จ. การจัดทำงบประมาณ.pdf[ ]41 kB
Download this file (ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ.pdf)ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ.pdf[ ]44 kB
Download this file (ช.ผลการดำเนินงาน.pdf)ช.ผลการดำเนินงาน.pdf[ ]34 kB
Download this file (ทัังนี้.pdf)ทัังนี้.pdf[ ]278 kB
Download this file (ปก 1.2.pdf)ปก 1.2.pdf[ ]115 kB
Download this file (รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561.pdf)รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561.pdf[ ]40 kB
Download this file (รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  มีดังนี้.pdf)รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา มีดังนี้.pdf[ ]455 kB
Download this file (รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณที่มีการก่อหนี้้ผูกพัน.pdf)รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณที่มีการก่อหนี้้ผูกพัน.pdf[ ]629 kB
Download this file (สารบัญ.pdf)สารบัญ.pdf[ ]31 kB
Download this file (เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2).pdf)เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2).pdf[ ]58 kB
Download this file (แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี.pdf)แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี.pdf[ ]485 kB
Download this file (แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ.pdf)แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ.pdf[ ]484 kB
Download this file (แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน.pdf)แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน.pdf[ ]320 kB