รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒