รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

   

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล

pic kij 1

 

pic kij 2

 

pic kij 3

 

pic kij 4

 

pic kij 5

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)

otop 1

 

otop 2

ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

tour 1

 

tour 2

 

tour 3

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

data settakij