pic kij 1

 

pic kij 2

 

pic kij 3

 

pic kij 4

 

pic kij 5

otop 1

 

otop 2

tour 1

 

tour 2

 

tour 3

data settakij