ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม