แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเื่อเป็นพนักงานจ้าง 29 เมษายน 2563 90
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 08 เมษายน 2563 84
ประกาศ การรับสมัครบุคคล 29 มกราคม 2563 126
ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 11 กันยายน 2562 176
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อระเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจางตามภารกิจ 05 กันยายน 2562 178
ประกาศร ับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 16 สิงหาคม 2562 185
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 10 พฤษภาคม 2562 289
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 19 เมษายน 2562 446
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 เมษายน 2562 260
ประกาศ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 02 เมษายน 2562 246
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 14 มีนาคม 2562 280
ประกาศ เช็คค้างจ่ายไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร 08 มีนาคม 2562 239
ประกาศ ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 11 กุมภาพันธ์ 2562 326
ประกาศ รายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 16 มกราคม 2562 252
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16 มกราคม 2562 258
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 11 ธันวาคม 2561 327
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง 11 ธันวาคม 2561 271
ประกาศ ใบผ่านรายการทั่วไป (2) 10 พฤศจิกายน 2561 296
ประกาศ ใบผ่านรายการทั่วไป 10 พฤศจิกายน 2561 313
ประกาศ บันทึกข้อความ 10 พฤศจิกายน 2561 344
ประกาศ รายงาน รับ จ่าย เงินสด 10 พฤศจิกายน 2561 267
ประกาศ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 10 พฤศจิกายน 2561 302
ประกาศ งบทดลอง 10 พฤศจิกายน 2561 385
ประกาศ หมายเหตุ 10 พฤศจิกายน 2561 302
ประกาศ หมายเหตุ 10 พฤศจิกายน 2561 291
ประกาศ รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ 10 พฤศจิกายน 2561 272
ประกาศ ยอดยกไป 10 พฤศจิกายน 2561 253
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (3) 10 พฤศจิกายน 2561 252
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (2) 10 พฤศจิกายน 2561 225
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 09 พฤศจิกายน 2561 273
ประกาศ ใบผ่านรายงานทั่วไป 09 พฤศจิกายน 2561 239
ประกาศ รายงานรายจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 243
ประกาศ รายงานรายจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 247
ประกาศ รายงานรายจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 242
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 09 พฤศจิกายน 2561 257
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงาน 09 พฤศจิกายน 2561 249
ประกาศ หมายเหตุ เจ้าหนี้เงินกู้ 09 พฤศจิกายน 2561 259
ประกาศ หมายเหตุ เงินรับฝาก 09 พฤศจิกายน 2561 237
ประกาศ หมายเหตุ รายจ่ายค้างจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 284
ประกาศ หมายเหตุ เงินสด-เงินฝากธนาคาร 09 พฤศจิกายน 2561 245
ประกาศ หมายเหตุ งบทรัพย์สิน 09 พฤศจิกายน 2561 267
ประกาศ หมายเหตุ ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ 09 พฤศจิกายน 2561 283
ประกาศ รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 09 พฤศจิกายน 2561 275
ประกาศ รายงาน รายจ่ายในการดำเนินงาน 09 พฤศจิกายน 2561 248
ประกาศ รายงานรายจ่าย (10) 09 พฤศจิกายน 2561 292
ประกาศ รายงานรายจ่าย (9) 09 พฤศจิกายน 2561 272
ประกาศ รายงานรายจ่าย (8) 09 พฤศจิกายน 2561 255
ประกาศ รายงานรายจ่าย (7) 09 พฤศจิกายน 2561 257
ประกาศ รายงานรายจ่าย (6) 09 พฤศจิกายน 2561 256
ประกาศ รายงานรายจ่าย (5) 09 พฤศจิกายน 2561 270
ประกาศ รายงานรายจ่าย (4) 09 พฤศจิกายน 2561 272
ประกาศ รายงานรายจ่าย (3) 09 พฤศจิกายน 2561 240
ประกาศ รายงานรายจ่าย (2) 09 พฤศจิกายน 2561 251
ประกาศ รายงานรายจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 252
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 09 พฤศจิกายน 2561 230
ประกาศ ประกอบงบผลการดำเนินงาน 09 พฤศจิกายน 2561 247
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) (3) 09 พฤศจิกายน 2561 274
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงาน 09 พฤศจิกายน 2561 253
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) (2) 09 พฤศจิกายน 2561 255
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) 09 พฤศจิกายน 2561 261
ประกาศ ข้อมูลทั่วไป 09 พฤศจิกายน 2561 246
ประกาศ รายได้จากรัฐบาล (ค้างรับ) 09 พฤศจิกายน 2561 239
ประกาศ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 09 พฤศจิกายน 2561 249
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน (เงินสะสม) 09 พฤศจิกายน 2561 248
ประกาศ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 09 พฤศจิกายน 2561 239
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 09 พฤศจิกายน 2561 243
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 09 พฤศจิกายน 2561 256
ประกาศ เช็ค ค้างจ่าย 02 พฤศจิกายน 2561 251
ประกาศ รายละเอียดเงินรับฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 261
ประกาศ รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 275
รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง 23 ตุลาคม 2561 313
ประกาศ รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 23 ตุลาคม 2561 267
งบรายงาน รับ - จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 308
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ 23 ตุลาคม 2561 327
แผนงาน 23 ตุลาคม 2561 268
ประกาศเทศบาล 23 ตุลาคม 2561 287
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 23 ตุลาคม 2561 281
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง 23 ตุลาคม 2561 287
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 261
ประกาศ งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 256
ประกาศ รับสมัครงาน 23 ตุลาคม 2561 252
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่าย จากเงินรายรับ เงินสะสมฯ (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 23 ตุลาคม 2561 267
ประกาศ รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 10 กันยายน 2561 290
ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปี 2561 (2) 10 สิงหาคม 2561 383
ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปี 2561 (1) 10 สิงหาคม 2561 467