แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 44
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 43
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 40
ประกาศ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 43
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 55
ประกาศ เช็คค้างจ่ายไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร 57
ประกาศ ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 117
ประกาศ รายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 90
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 93
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 121
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง 107
ประกาศ ใบผ่านรายการทั่วไป (2) 147
ประกาศ ใบผ่านรายการทั่วไป 127
ประกาศ บันทึกข้อความ 142
ประกาศ รายงาน รับ จ่าย เงินสด 115
ประกาศ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 127
ประกาศ งบทดลอง 144
ประกาศ หมายเหตุ 115
ประกาศ หมายเหตุ 117
ประกาศ รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ 122
ประกาศ ยอดยกไป 120
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (3) 101
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (2) 98
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 113
ประกาศ ใบผ่านรายงานทั่วไป 105
ประกาศ รายงานรายจ่าย 96
ประกาศ รายงานรายจ่าย 98
ประกาศ รายงานรายจ่าย 94
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 107
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงาน 105
ประกาศ หมายเหตุ เจ้าหนี้เงินกู้ 99
ประกาศ หมายเหตุ เงินรับฝาก 101
ประกาศ หมายเหตุ รายจ่ายค้างจ่าย 105
ประกาศ หมายเหตุ เงินสด-เงินฝากธนาคาร 102
ประกาศ หมายเหตุ งบทรัพย์สิน 99
ประกาศ หมายเหตุ ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ 96
ประกาศ รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 107
ประกาศ รายงาน รายจ่ายในการดำเนินงาน 104
ประกาศ รายงานรายจ่าย (10) 109
ประกาศ รายงานรายจ่าย (9) 110
ประกาศ รายงานรายจ่าย (8) 107
ประกาศ รายงานรายจ่าย (7) 104
ประกาศ รายงานรายจ่าย (6) 103
ประกาศ รายงานรายจ่าย (5) 97
ประกาศ รายงานรายจ่าย (4) 106
ประกาศ รายงานรายจ่าย (3) 113
ประกาศ รายงานรายจ่าย (2) 108
ประกาศ รายงานรายจ่าย 100
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 101
ประกาศ ประกอบงบผลการดำเนินงาน 102
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) (3) 115
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงาน 104
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) (2) 109
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) 108
ประกาศ ข้อมูลทั่วไป 109
ประกาศ รายได้จากรัฐบาล (ค้างรับ) 99
ประกาศ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 97
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน (เงินสะสม) 107
ประกาศ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 87
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 96
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 101
ประกาศ เช็ค ค้างจ่าย 109
ประกาศ รายละเอียดเงินรับฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 124
ประกาศ รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 128
รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง 132
ประกาศ รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 128
งบรายงาน รับ - จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 114
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ 161
แผนงาน 127
ประกาศเทศบาล 132
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 135
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง 124
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 117
ประกาศ งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 119
ประกาศ รับสมัครงาน 115
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่าย จากเงินรายรับ เงินสะสมฯ (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 116
ประกาศ รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 140
ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปี 2561 (2) 186
ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปี 2561 (1) 189