แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเื่อเป็นพนักงานจ้าง 29 เมษายน 2563 50
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 08 เมษายน 2563 51
ประกาศ การรับสมัครบุคคล 29 มกราคม 2563 90
ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 11 กันยายน 2562 143
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อระเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจางตามภารกิจ 05 กันยายน 2562 142
ประกาศร ับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 16 สิงหาคม 2562 157
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 10 พฤษภาคม 2562 252
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 19 เมษายน 2562 374
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 เมษายน 2562 232
ประกาศ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 02 เมษายน 2562 213
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 14 มีนาคม 2562 256
ประกาศ เช็คค้างจ่ายไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร 08 มีนาคม 2562 217
ประกาศ ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 11 กุมภาพันธ์ 2562 302
ประกาศ รายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 16 มกราคม 2562 232
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16 มกราคม 2562 237
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 11 ธันวาคม 2561 303
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง 11 ธันวาคม 2561 246
ประกาศ ใบผ่านรายการทั่วไป (2) 10 พฤศจิกายน 2561 272
ประกาศ ใบผ่านรายการทั่วไป 10 พฤศจิกายน 2561 289
ประกาศ บันทึกข้อความ 10 พฤศจิกายน 2561 318
ประกาศ รายงาน รับ จ่าย เงินสด 10 พฤศจิกายน 2561 241
ประกาศ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 10 พฤศจิกายน 2561 278
ประกาศ งบทดลอง 10 พฤศจิกายน 2561 345
ประกาศ หมายเหตุ 10 พฤศจิกายน 2561 273
ประกาศ หมายเหตุ 10 พฤศจิกายน 2561 265
ประกาศ รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ 10 พฤศจิกายน 2561 249
ประกาศ ยอดยกไป 10 พฤศจิกายน 2561 232
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (3) 10 พฤศจิกายน 2561 229
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (2) 10 พฤศจิกายน 2561 201
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 09 พฤศจิกายน 2561 250
ประกาศ ใบผ่านรายงานทั่วไป 09 พฤศจิกายน 2561 217
ประกาศ รายงานรายจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 218
ประกาศ รายงานรายจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 224
ประกาศ รายงานรายจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 221
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 09 พฤศจิกายน 2561 232
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงาน 09 พฤศจิกายน 2561 224
ประกาศ หมายเหตุ เจ้าหนี้เงินกู้ 09 พฤศจิกายน 2561 236
ประกาศ หมายเหตุ เงินรับฝาก 09 พฤศจิกายน 2561 217
ประกาศ หมายเหตุ รายจ่ายค้างจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 258
ประกาศ หมายเหตุ เงินสด-เงินฝากธนาคาร 09 พฤศจิกายน 2561 220
ประกาศ หมายเหตุ งบทรัพย์สิน 09 พฤศจิกายน 2561 241
ประกาศ หมายเหตุ ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ 09 พฤศจิกายน 2561 257
ประกาศ รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 09 พฤศจิกายน 2561 253
ประกาศ รายงาน รายจ่ายในการดำเนินงาน 09 พฤศจิกายน 2561 224
ประกาศ รายงานรายจ่าย (10) 09 พฤศจิกายน 2561 268
ประกาศ รายงานรายจ่าย (9) 09 พฤศจิกายน 2561 249
ประกาศ รายงานรายจ่าย (8) 09 พฤศจิกายน 2561 233
ประกาศ รายงานรายจ่าย (7) 09 พฤศจิกายน 2561 236
ประกาศ รายงานรายจ่าย (6) 09 พฤศจิกายน 2561 234
ประกาศ รายงานรายจ่าย (5) 09 พฤศจิกายน 2561 248
ประกาศ รายงานรายจ่าย (4) 09 พฤศจิกายน 2561 246
ประกาศ รายงานรายจ่าย (3) 09 พฤศจิกายน 2561 221
ประกาศ รายงานรายจ่าย (2) 09 พฤศจิกายน 2561 229
ประกาศ รายงานรายจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 229
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 09 พฤศจิกายน 2561 209
ประกาศ ประกอบงบผลการดำเนินงาน 09 พฤศจิกายน 2561 225
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) (3) 09 พฤศจิกายน 2561 252
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงาน 09 พฤศจิกายน 2561 230
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) (2) 09 พฤศจิกายน 2561 234
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) 09 พฤศจิกายน 2561 243
ประกาศ ข้อมูลทั่วไป 09 พฤศจิกายน 2561 225
ประกาศ รายได้จากรัฐบาล (ค้างรับ) 09 พฤศจิกายน 2561 215
ประกาศ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 09 พฤศจิกายน 2561 223
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน (เงินสะสม) 09 พฤศจิกายน 2561 225
ประกาศ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 09 พฤศจิกายน 2561 217
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 09 พฤศจิกายน 2561 220
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 09 พฤศจิกายน 2561 235
ประกาศ เช็ค ค้างจ่าย 02 พฤศจิกายน 2561 230
ประกาศ รายละเอียดเงินรับฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 238
ประกาศ รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 250
รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง 23 ตุลาคม 2561 281
ประกาศ รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 23 ตุลาคม 2561 244
งบรายงาน รับ - จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 284
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ 23 ตุลาคม 2561 293
แผนงาน 23 ตุลาคม 2561 246
ประกาศเทศบาล 23 ตุลาคม 2561 264
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 23 ตุลาคม 2561 258
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง 23 ตุลาคม 2561 262
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 242
ประกาศ งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 235
ประกาศ รับสมัครงาน 23 ตุลาคม 2561 231
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่าย จากเงินรายรับ เงินสะสมฯ (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 23 ตุลาคม 2561 244
ประกาศ รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 10 กันยายน 2561 262
ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปี 2561 (2) 10 สิงหาคม 2561 354
ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปี 2561 (1) 10 สิงหาคม 2561 424