แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 8
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 14
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16
ประกาศ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 28
ประกาศ เช็คค้างจ่ายไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร 29
ประกาศ ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 80
ประกาศ รายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 67
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 67
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 87
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง 80
ประกาศ ใบผ่านรายการทั่วไป (2) 118
ประกาศ ใบผ่านรายการทั่วไป 104
ประกาศ บันทึกข้อความ 108
ประกาศ รายงาน รับ จ่าย เงินสด 94
ประกาศ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 102
ประกาศ งบทดลอง 115
ประกาศ หมายเหตุ 93
ประกาศ หมายเหตุ 92
ประกาศ รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ 93
ประกาศ ยอดยกไป 96
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (3) 81
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (2) 80
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 92
ประกาศ ใบผ่านรายงานทั่วไป 86
ประกาศ รายงานรายจ่าย 79
ประกาศ รายงานรายจ่าย 79
ประกาศ รายงานรายจ่าย 76
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 78
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงาน 84
ประกาศ หมายเหตุ เจ้าหนี้เงินกู้ 81
ประกาศ หมายเหตุ เงินรับฝาก 78
ประกาศ หมายเหตุ รายจ่ายค้างจ่าย 80
ประกาศ หมายเหตุ เงินสด-เงินฝากธนาคาร 85
ประกาศ หมายเหตุ งบทรัพย์สิน 81
ประกาศ หมายเหตุ ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ 75
ประกาศ รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 85
ประกาศ รายงาน รายจ่ายในการดำเนินงาน 81
ประกาศ รายงานรายจ่าย (10) 88
ประกาศ รายงานรายจ่าย (9) 86
ประกาศ รายงานรายจ่าย (8) 91
ประกาศ รายงานรายจ่าย (7) 86
ประกาศ รายงานรายจ่าย (6) 81
ประกาศ รายงานรายจ่าย (5) 77
ประกาศ รายงานรายจ่าย (4) 82
ประกาศ รายงานรายจ่าย (3) 94
ประกาศ รายงานรายจ่าย (2) 87
ประกาศ รายงานรายจ่าย 80
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 82
ประกาศ ประกอบงบผลการดำเนินงาน 80
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) (3) 94
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงาน 89
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) (2) 90
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) 91
ประกาศ ข้อมูลทั่วไป 92
ประกาศ รายได้จากรัฐบาล (ค้างรับ) 80
ประกาศ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 80
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน (เงินสะสม) 85
ประกาศ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 73
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 83
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 83
ประกาศ เช็ค ค้างจ่าย 87
ประกาศ รายละเอียดเงินรับฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 99
ประกาศ รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 103
รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง 105
ประกาศ รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 106
งบรายงาน รับ - จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 97
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ 137
แผนงาน 102
ประกาศเทศบาล 105
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 115
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง 101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 98
ประกาศ งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 98
ประกาศ รับสมัครงาน 98
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่าย จากเงินรายรับ เงินสะสมฯ (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 101
ประกาศ รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 120
ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปี 2561 (2) 155
ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปี 2561 (1) 165