แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ การรับสมัครบุคคล 29 มกราคม 2563 23
ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 11 กันยายน 2562 81
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อระเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจางตามภารกิจ 05 กันยายน 2562 77
ประกาศร ับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 16 สิงหาคม 2562 87
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 10 พฤษภาคม 2562 172
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 19 เมษายน 2562 194
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 เมษายน 2562 154
ประกาศ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 02 เมษายน 2562 147
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 14 มีนาคม 2562 180
ประกาศ เช็คค้างจ่ายไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร 08 มีนาคม 2562 155
ประกาศ ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 11 กุมภาพันธ์ 2562 236
ประกาศ รายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 16 มกราคม 2562 184
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16 มกราคม 2562 177
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 11 ธันวาคม 2561 226
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง 11 ธันวาคม 2561 194
ประกาศ ใบผ่านรายการทั่วไป (2) 10 พฤศจิกายน 2561 228
ประกาศ ใบผ่านรายการทั่วไป 10 พฤศจิกายน 2561 224
ประกาศ บันทึกข้อความ 10 พฤศจิกายน 2561 256
ประกาศ รายงาน รับ จ่าย เงินสด 10 พฤศจิกายน 2561 195
ประกาศ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 10 พฤศจิกายน 2561 219
ประกาศ งบทดลอง 10 พฤศจิกายน 2561 248
ประกาศ หมายเหตุ 10 พฤศจิกายน 2561 217
ประกาศ หมายเหตุ 10 พฤศจิกายน 2561 204
ประกาศ รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ 10 พฤศจิกายน 2561 201
ประกาศ ยอดยกไป 10 พฤศจิกายน 2561 190
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (3) 10 พฤศจิกายน 2561 176
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (2) 10 พฤศจิกายน 2561 157
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 09 พฤศจิกายน 2561 189
ประกาศ ใบผ่านรายงานทั่วไป 09 พฤศจิกายน 2561 172
ประกาศ รายงานรายจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 171
ประกาศ รายงานรายจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 175
ประกาศ รายงานรายจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 166
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 09 พฤศจิกายน 2561 180
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงาน 09 พฤศจิกายน 2561 177
ประกาศ หมายเหตุ เจ้าหนี้เงินกู้ 09 พฤศจิกายน 2561 182
ประกาศ หมายเหตุ เงินรับฝาก 09 พฤศจิกายน 2561 171
ประกาศ หมายเหตุ รายจ่ายค้างจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 195
ประกาศ หมายเหตุ เงินสด-เงินฝากธนาคาร 09 พฤศจิกายน 2561 172
ประกาศ หมายเหตุ งบทรัพย์สิน 09 พฤศจิกายน 2561 183
ประกาศ หมายเหตุ ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ 09 พฤศจิกายน 2561 189
ประกาศ รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 09 พฤศจิกายน 2561 198
ประกาศ รายงาน รายจ่ายในการดำเนินงาน 09 พฤศจิกายน 2561 176
ประกาศ รายงานรายจ่าย (10) 09 พฤศจิกายน 2561 210
ประกาศ รายงานรายจ่าย (9) 09 พฤศจิกายน 2561 193
ประกาศ รายงานรายจ่าย (8) 09 พฤศจิกายน 2561 186
ประกาศ รายงานรายจ่าย (7) 09 พฤศจิกายน 2561 182
ประกาศ รายงานรายจ่าย (6) 09 พฤศจิกายน 2561 188
ประกาศ รายงานรายจ่าย (5) 09 พฤศจิกายน 2561 190
ประกาศ รายงานรายจ่าย (4) 09 พฤศจิกายน 2561 192
ประกาศ รายงานรายจ่าย (3) 09 พฤศจิกายน 2561 174
ประกาศ รายงานรายจ่าย (2) 09 พฤศจิกายน 2561 178
ประกาศ รายงานรายจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 185
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 09 พฤศจิกายน 2561 165
ประกาศ ประกอบงบผลการดำเนินงาน 09 พฤศจิกายน 2561 177
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) (3) 09 พฤศจิกายน 2561 191
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงาน 09 พฤศจิกายน 2561 180
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) (2) 09 พฤศจิกายน 2561 183
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) 09 พฤศจิกายน 2561 181
ประกาศ ข้อมูลทั่วไป 09 พฤศจิกายน 2561 175
ประกาศ รายได้จากรัฐบาล (ค้างรับ) 09 พฤศจิกายน 2561 171
ประกาศ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 09 พฤศจิกายน 2561 177
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน (เงินสะสม) 09 พฤศจิกายน 2561 178
ประกาศ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 09 พฤศจิกายน 2561 158
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 09 พฤศจิกายน 2561 172
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 09 พฤศจิกายน 2561 182
ประกาศ เช็ค ค้างจ่าย 02 พฤศจิกายน 2561 180
ประกาศ รายละเอียดเงินรับฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 196
ประกาศ รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 202
รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง 23 ตุลาคม 2561 216
ประกาศ รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 23 ตุลาคม 2561 200
งบรายงาน รับ - จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 195
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ 23 ตุลาคม 2561 231
แผนงาน 23 ตุลาคม 2561 199
ประกาศเทศบาล 23 ตุลาคม 2561 207
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 23 ตุลาคม 2561 212
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง 23 ตุลาคม 2561 203
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 192
ประกาศ งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 187
ประกาศ รับสมัครงาน 23 ตุลาคม 2561 182
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่าย จากเงินรายรับ เงินสะสมฯ (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 23 ตุลาคม 2561 194
ประกาศ รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 10 กันยายน 2561 205
ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปี 2561 (2) 10 สิงหาคม 2561 283
ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปี 2561 (1) 10 สิงหาคม 2561 326