แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง มีนาคม64 08 เมษายน 2564 21
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่๒ปีงบ๖๔ 08 เมษายน 2564 23
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง๒เขต 29 มีนาคม 2564 78
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 29 มีนาคม 2564 64
ประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๔ 09 มีนาคม 2564 41
ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเื่อเป็นพนักงานจ้าง 29 เมษายน 2563 248
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 08 เมษายน 2563 218
ประกาศ การรับสมัครบุคคล 29 มกราคม 2563 342
ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 11 กันยายน 2562 296
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อระเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจางตามภารกิจ 05 กันยายน 2562 294
ประกาศร ับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 16 สิงหาคม 2562 516
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 10 พฤษภาคม 2562 528
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 19 เมษายน 2562 691
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 เมษายน 2562 423
ประกาศ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 02 เมษายน 2562 436
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 14 มีนาคม 2562 448
ประกาศ เช็คค้างจ่ายไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร 08 มีนาคม 2562 353
ประกาศ ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 11 กุมภาพันธ์ 2562 497
ประกาศ รายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 16 มกราคม 2562 355
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16 มกราคม 2562 384
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 11 ธันวาคม 2561 427
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง 11 ธันวาคม 2561 369
ประกาศ ใบผ่านรายการทั่วไป (2) 10 พฤศจิกายน 2561 388
ประกาศ ใบผ่านรายการทั่วไป 10 พฤศจิกายน 2561 406
ประกาศ บันทึกข้อความ 10 พฤศจิกายน 2561 459
ประกาศ รายงาน รับ จ่าย เงินสด 10 พฤศจิกายน 2561 376
ประกาศ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 10 พฤศจิกายน 2561 416
ประกาศ งบทดลอง 10 พฤศจิกายน 2561 504
ประกาศ หมายเหตุ 10 พฤศจิกายน 2561 396
ประกาศ หมายเหตุ 10 พฤศจิกายน 2561 425
ประกาศ รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ 10 พฤศจิกายน 2561 371
ประกาศ ยอดยกไป 10 พฤศจิกายน 2561 343
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (3) 10 พฤศจิกายน 2561 347
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (2) 10 พฤศจิกายน 2561 318
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 09 พฤศจิกายน 2561 364
ประกาศ ใบผ่านรายงานทั่วไป 09 พฤศจิกายน 2561 328
ประกาศ รายงานรายจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 341
ประกาศ รายงานรายจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 336
ประกาศ รายงานรายจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 333
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 09 พฤศจิกายน 2561 349
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงาน 09 พฤศจิกายน 2561 348
ประกาศ หมายเหตุ เจ้าหนี้เงินกู้ 09 พฤศจิกายน 2561 347
ประกาศ หมายเหตุ เงินรับฝาก 09 พฤศจิกายน 2561 328
ประกาศ หมายเหตุ รายจ่ายค้างจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 383
ประกาศ หมายเหตุ เงินสด-เงินฝากธนาคาร 09 พฤศจิกายน 2561 337
ประกาศ หมายเหตุ งบทรัพย์สิน 09 พฤศจิกายน 2561 380
ประกาศ หมายเหตุ ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ 09 พฤศจิกายน 2561 394
ประกาศ รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 09 พฤศจิกายน 2561 366
ประกาศ รายงาน รายจ่ายในการดำเนินงาน 09 พฤศจิกายน 2561 342
ประกาศ รายงานรายจ่าย (10) 09 พฤศจิกายน 2561 384
ประกาศ รายงานรายจ่าย (9) 09 พฤศจิกายน 2561 378
ประกาศ รายงานรายจ่าย (8) 09 พฤศจิกายน 2561 357
ประกาศ รายงานรายจ่าย (7) 09 พฤศจิกายน 2561 349
ประกาศ รายงานรายจ่าย (6) 09 พฤศจิกายน 2561 346
ประกาศ รายงานรายจ่าย (5) 09 พฤศจิกายน 2561 365
ประกาศ รายงานรายจ่าย (4) 09 พฤศจิกายน 2561 363
ประกาศ รายงานรายจ่าย (3) 09 พฤศจิกายน 2561 332
ประกาศ รายงานรายจ่าย (2) 09 พฤศจิกายน 2561 349
ประกาศ รายงานรายจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 336
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 09 พฤศจิกายน 2561 320
ประกาศ ประกอบงบผลการดำเนินงาน 09 พฤศจิกายน 2561 335
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) (3) 09 พฤศจิกายน 2561 362
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงาน 09 พฤศจิกายน 2561 341
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) (2) 09 พฤศจิกายน 2561 343
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) 09 พฤศจิกายน 2561 348
ประกาศ ข้อมูลทั่วไป 09 พฤศจิกายน 2561 340
ประกาศ รายได้จากรัฐบาล (ค้างรับ) 09 พฤศจิกายน 2561 325
ประกาศ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 09 พฤศจิกายน 2561 338
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน (เงินสะสม) 09 พฤศจิกายน 2561 340
ประกาศ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 09 พฤศจิกายน 2561 326
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 09 พฤศจิกายน 2561 330
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 09 พฤศจิกายน 2561 344
ประกาศ เช็ค ค้างจ่าย 02 พฤศจิกายน 2561 354
ประกาศ รายละเอียดเงินรับฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 351
ประกาศ รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 371
รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง 23 ตุลาคม 2561 401
ประกาศ รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 23 ตุลาคม 2561 361
งบรายงาน รับ - จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 404
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ 23 ตุลาคม 2561 445
แผนงาน 23 ตุลาคม 2561 356
ประกาศเทศบาล 23 ตุลาคม 2561 377
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 23 ตุลาคม 2561 371
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง 23 ตุลาคม 2561 379
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 354
ประกาศ งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 349
ประกาศ รับสมัครงาน 23 ตุลาคม 2561 337
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่าย จากเงินรายรับ เงินสะสมฯ (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 23 ตุลาคม 2561 356
ประกาศ รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 10 กันยายน 2561 388
ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปี 2561 (2) 10 สิงหาคม 2561 494
ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปี 2561 (1) 10 สิงหาคม 2561 590