แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 36
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อระเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจางตามภารกิจ 37
ประกาศร ับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 46
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 104
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 113
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 105
ประกาศ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 108
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 116
ประกาศ เช็คค้างจ่ายไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร 117
ประกาศ ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 189
ประกาศ รายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 152
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 141
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 178
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง 155
ประกาศ ใบผ่านรายการทั่วไป (2) 193
ประกาศ ใบผ่านรายการทั่วไป 180
ประกาศ บันทึกข้อความ 210
ประกาศ รายงาน รับ จ่าย เงินสด 164
ประกาศ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 176
ประกาศ งบทดลอง 195
ประกาศ หมายเหตุ 172
ประกาศ หมายเหตุ 169
ประกาศ รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ 167
ประกาศ ยอดยกไป 160
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (3) 149
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (2) 133
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 157
ประกาศ ใบผ่านรายงานทั่วไป 145
ประกาศ รายงานรายจ่าย 143
ประกาศ รายงานรายจ่าย 149
ประกาศ รายงานรายจ่าย 130
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 153
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงาน 149
ประกาศ หมายเหตุ เจ้าหนี้เงินกู้ 152
ประกาศ หมายเหตุ เงินรับฝาก 144
ประกาศ หมายเหตุ รายจ่ายค้างจ่าย 159
ประกาศ หมายเหตุ เงินสด-เงินฝากธนาคาร 147
ประกาศ หมายเหตุ งบทรัพย์สิน 149
ประกาศ หมายเหตุ ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ 150
ประกาศ รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 159
ประกาศ รายงาน รายจ่ายในการดำเนินงาน 149
ประกาศ รายงานรายจ่าย (10) 171
ประกาศ รายงานรายจ่าย (9) 164
ประกาศ รายงานรายจ่าย (8) 159
ประกาศ รายงานรายจ่าย (7) 154
ประกาศ รายงานรายจ่าย (6) 161
ประกาศ รายงานรายจ่าย (5) 156
ประกาศ รายงานรายจ่าย (4) 159
ประกาศ รายงานรายจ่าย (3) 151
ประกาศ รายงานรายจ่าย (2) 152
ประกาศ รายงานรายจ่าย 148
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 140
ประกาศ ประกอบงบผลการดำเนินงาน 141
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) (3) 154
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงาน 151
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) (2) 151
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) 156
ประกาศ ข้อมูลทั่วไป 148
ประกาศ รายได้จากรัฐบาล (ค้างรับ) 140
ประกาศ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 136
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน (เงินสะสม) 150
ประกาศ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 133
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 145
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 149
ประกาศ เช็ค ค้างจ่าย 152
ประกาศ รายละเอียดเงินรับฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 168
ประกาศ รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 168
รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง 174
ประกาศ รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 166
งบรายงาน รับ - จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 161
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ 199
แผนงาน 166
ประกาศเทศบาล 177
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 180
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง 171
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 165
ประกาศ งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 159
ประกาศ รับสมัครงาน 154
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่าย จากเงินรายรับ เงินสะสมฯ (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 159
ประกาศ รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 177
ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปี 2561 (2) 232
ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปี 2561 (1) 251