แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 9
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อระเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจางตามภารกิจ 14
ประกาศร ับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 24
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 80
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 86
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 83
ประกาศ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 83
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 93
ประกาศ เช็คค้างจ่ายไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร 96
ประกาศ ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 160
ประกาศ รายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 135
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 126
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 158
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง 133
ประกาศ ใบผ่านรายการทั่วไป (2) 174
ประกาศ ใบผ่านรายการทั่วไป 158
ประกาศ บันทึกข้อความ 180
ประกาศ รายงาน รับ จ่าย เงินสด 143
ประกาศ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 154
ประกาศ งบทดลอง 174
ประกาศ หมายเหตุ 149
ประกาศ หมายเหตุ 149
ประกาศ รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ 146
ประกาศ ยอดยกไป 142
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (3) 130
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (2) 115
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 138
ประกาศ ใบผ่านรายงานทั่วไป 126
ประกาศ รายงานรายจ่าย 124
ประกาศ รายงานรายจ่าย 132
ประกาศ รายงานรายจ่าย 113
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 133
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงาน 130
ประกาศ หมายเหตุ เจ้าหนี้เงินกู้ 129
ประกาศ หมายเหตุ เงินรับฝาก 125
ประกาศ หมายเหตุ รายจ่ายค้างจ่าย 140
ประกาศ หมายเหตุ เงินสด-เงินฝากธนาคาร 129
ประกาศ หมายเหตุ งบทรัพย์สิน 132
ประกาศ หมายเหตุ ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ 128
ประกาศ รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 137
ประกาศ รายงาน รายจ่ายในการดำเนินงาน 131
ประกาศ รายงานรายจ่าย (10) 143
ประกาศ รายงานรายจ่าย (9) 147
ประกาศ รายงานรายจ่าย (8) 136
ประกาศ รายงานรายจ่าย (7) 134
ประกาศ รายงานรายจ่าย (6) 136
ประกาศ รายงานรายจ่าย (5) 130
ประกาศ รายงานรายจ่าย (4) 138
ประกาศ รายงานรายจ่าย (3) 134
ประกาศ รายงานรายจ่าย (2) 133
ประกาศ รายงานรายจ่าย 129
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 123
ประกาศ ประกอบงบผลการดำเนินงาน 122
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) (3) 133
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงาน 130
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) (2) 132
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) 136
ประกาศ ข้อมูลทั่วไป 131
ประกาศ รายได้จากรัฐบาล (ค้างรับ) 120
ประกาศ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 119
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน (เงินสะสม) 132
ประกาศ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 115
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 125
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 129
ประกาศ เช็ค ค้างจ่าย 132
ประกาศ รายละเอียดเงินรับฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 150
ประกาศ รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 149
รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง 155
ประกาศ รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 151
งบรายงาน รับ - จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 144
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ 182
แผนงาน 149
ประกาศเทศบาล 158
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 162
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง 152
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 145
ประกาศ งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 140
ประกาศ รับสมัครงาน 137
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่าย จากเงินรายรับ เงินสะสมฯ (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 138
ประกาศ รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 160
ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปี 2561 (2) 211
ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปี 2561 (1) 222