แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเื่อเป็นพนักงานจ้าง 29 เมษายน 2563 122
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 08 เมษายน 2563 109
ประกาศ การรับสมัครบุคคล 29 มกราคม 2563 187
ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 11 กันยายน 2562 197
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อระเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจางตามภารกิจ 05 กันยายน 2562 202
ประกาศร ับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 16 สิงหาคม 2562 234
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 10 พฤษภาคม 2562 366
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 19 เมษายน 2562 495
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 เมษายน 2562 283
ประกาศ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 02 เมษายน 2562 284
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 14 มีนาคม 2562 295
ประกาศ เช็คค้างจ่ายไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร 08 มีนาคม 2562 257
ประกาศ ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 11 กุมภาพันธ์ 2562 361
ประกาศ รายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 16 มกราคม 2562 265
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16 มกราคม 2562 274
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 11 ธันวาคม 2561 342
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง 11 ธันวาคม 2561 287
ประกาศ ใบผ่านรายการทั่วไป (2) 10 พฤศจิกายน 2561 310
ประกาศ ใบผ่านรายการทั่วไป 10 พฤศจิกายน 2561 327
ประกาศ บันทึกข้อความ 10 พฤศจิกายน 2561 360
ประกาศ รายงาน รับ จ่าย เงินสด 10 พฤศจิกายน 2561 282
ประกาศ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 10 พฤศจิกายน 2561 317
ประกาศ งบทดลอง 10 พฤศจิกายน 2561 402
ประกาศ หมายเหตุ 10 พฤศจิกายน 2561 316
ประกาศ หมายเหตุ 10 พฤศจิกายน 2561 305
ประกาศ รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ 10 พฤศจิกายน 2561 289
ประกาศ ยอดยกไป 10 พฤศจิกายน 2561 269
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (3) 10 พฤศจิกายน 2561 265
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (2) 10 พฤศจิกายน 2561 239
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 09 พฤศจิกายน 2561 286
ประกาศ ใบผ่านรายงานทั่วไป 09 พฤศจิกายน 2561 252
ประกาศ รายงานรายจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 257
ประกาศ รายงานรายจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 260
ประกาศ รายงานรายจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 256
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 09 พฤศจิกายน 2561 271
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงาน 09 พฤศจิกายน 2561 262
ประกาศ หมายเหตุ เจ้าหนี้เงินกู้ 09 พฤศจิกายน 2561 273
ประกาศ หมายเหตุ เงินรับฝาก 09 พฤศจิกายน 2561 250
ประกาศ หมายเหตุ รายจ่ายค้างจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 298
ประกาศ หมายเหตุ เงินสด-เงินฝากธนาคาร 09 พฤศจิกายน 2561 259
ประกาศ หมายเหตุ งบทรัพย์สิน 09 พฤศจิกายน 2561 278
ประกาศ หมายเหตุ ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ 09 พฤศจิกายน 2561 297
ประกาศ รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 09 พฤศจิกายน 2561 289
ประกาศ รายงาน รายจ่ายในการดำเนินงาน 09 พฤศจิกายน 2561 266
ประกาศ รายงานรายจ่าย (10) 09 พฤศจิกายน 2561 304
ประกาศ รายงานรายจ่าย (9) 09 พฤศจิกายน 2561 286
ประกาศ รายงานรายจ่าย (8) 09 พฤศจิกายน 2561 270
ประกาศ รายงานรายจ่าย (7) 09 พฤศจิกายน 2561 271
ประกาศ รายงานรายจ่าย (6) 09 พฤศจิกายน 2561 268
ประกาศ รายงานรายจ่าย (5) 09 พฤศจิกายน 2561 286
ประกาศ รายงานรายจ่าย (4) 09 พฤศจิกายน 2561 288
ประกาศ รายงานรายจ่าย (3) 09 พฤศจิกายน 2561 255
ประกาศ รายงานรายจ่าย (2) 09 พฤศจิกายน 2561 264
ประกาศ รายงานรายจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 264
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 09 พฤศจิกายน 2561 245
ประกาศ ประกอบงบผลการดำเนินงาน 09 พฤศจิกายน 2561 263
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) (3) 09 พฤศจิกายน 2561 286
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงาน 09 พฤศจิกายน 2561 268
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) (2) 09 พฤศจิกายน 2561 269
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) 09 พฤศจิกายน 2561 274
ประกาศ ข้อมูลทั่วไป 09 พฤศจิกายน 2561 260
ประกาศ รายได้จากรัฐบาล (ค้างรับ) 09 พฤศจิกายน 2561 252
ประกาศ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 09 พฤศจิกายน 2561 262
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน (เงินสะสม) 09 พฤศจิกายน 2561 262
ประกาศ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 09 พฤศจิกายน 2561 253
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 09 พฤศจิกายน 2561 257
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 09 พฤศจิกายน 2561 269
ประกาศ เช็ค ค้างจ่าย 02 พฤศจิกายน 2561 265
ประกาศ รายละเอียดเงินรับฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 276
ประกาศ รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 289
รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง 23 ตุลาคม 2561 326
ประกาศ รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 23 ตุลาคม 2561 282
งบรายงาน รับ - จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 323
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ 23 ตุลาคม 2561 349
แผนงาน 23 ตุลาคม 2561 282
ประกาศเทศบาล 23 ตุลาคม 2561 301
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 23 ตุลาคม 2561 294
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง 23 ตุลาคม 2561 306
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 278
ประกาศ งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 270
ประกาศ รับสมัครงาน 23 ตุลาคม 2561 267
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่าย จากเงินรายรับ เงินสะสมฯ (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 23 ตุลาคม 2561 282
ประกาศ รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 10 กันยายน 2561 303
ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปี 2561 (2) 10 สิงหาคม 2561 401
ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปี 2561 (1) 10 สิงหาคม 2561 484