แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ การรับสมัครบุคคล 29 มกราคม 2563 39
ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 11 กันยายน 2562 94
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อระเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจางตามภารกิจ 05 กันยายน 2562 92
ประกาศร ับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 16 สิงหาคม 2562 107
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 10 พฤษภาคม 2562 191
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 19 เมษายน 2562 255
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 เมษายน 2562 177
ประกาศ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 02 เมษายน 2562 163
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 14 มีนาคม 2562 205
ประกาศ เช็คค้างจ่ายไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร 08 มีนาคม 2562 169
ประกาศ ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 11 กุมภาพันธ์ 2562 250
ประกาศ รายงานแสดง รายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 16 มกราคม 2562 195
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16 มกราคม 2562 192
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 11 ธันวาคม 2561 243
ประกาศ รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง 11 ธันวาคม 2561 205
ประกาศ ใบผ่านรายการทั่วไป (2) 10 พฤศจิกายน 2561 238
ประกาศ ใบผ่านรายการทั่วไป 10 พฤศจิกายน 2561 239
ประกาศ บันทึกข้อความ 10 พฤศจิกายน 2561 272
ประกาศ รายงาน รับ จ่าย เงินสด 10 พฤศจิกายน 2561 204
ประกาศ เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 10 พฤศจิกายน 2561 237
ประกาศ งบทดลอง 10 พฤศจิกายน 2561 275
ประกาศ หมายเหตุ 10 พฤศจิกายน 2561 232
ประกาศ หมายเหตุ 10 พฤศจิกายน 2561 217
ประกาศ รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ 10 พฤศจิกายน 2561 210
ประกาศ ยอดยกไป 10 พฤศจิกายน 2561 196
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (3) 10 พฤศจิกายน 2561 191
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน (2) 10 พฤศจิกายน 2561 165
ประกาศ ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 09 พฤศจิกายน 2561 205
ประกาศ ใบผ่านรายงานทั่วไป 09 พฤศจิกายน 2561 181
ประกาศ รายงานรายจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 180
ประกาศ รายงานรายจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 185
ประกาศ รายงานรายจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 177
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 09 พฤศจิกายน 2561 189
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงาน 09 พฤศจิกายน 2561 187
ประกาศ หมายเหตุ เจ้าหนี้เงินกู้ 09 พฤศจิกายน 2561 192
ประกาศ หมายเหตุ เงินรับฝาก 09 พฤศจิกายน 2561 179
ประกาศ หมายเหตุ รายจ่ายค้างจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 214
ประกาศ หมายเหตุ เงินสด-เงินฝากธนาคาร 09 พฤศจิกายน 2561 182
ประกาศ หมายเหตุ งบทรัพย์สิน 09 พฤศจิกายน 2561 202
ประกาศ หมายเหตุ ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ 09 พฤศจิกายน 2561 205
ประกาศ รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 09 พฤศจิกายน 2561 209
ประกาศ รายงาน รายจ่ายในการดำเนินงาน 09 พฤศจิกายน 2561 188
ประกาศ รายงานรายจ่าย (10) 09 พฤศจิกายน 2561 225
ประกาศ รายงานรายจ่าย (9) 09 พฤศจิกายน 2561 203
ประกาศ รายงานรายจ่าย (8) 09 พฤศจิกายน 2561 196
ประกาศ รายงานรายจ่าย (7) 09 พฤศจิกายน 2561 194
ประกาศ รายงานรายจ่าย (6) 09 พฤศจิกายน 2561 196
ประกาศ รายงานรายจ่าย (5) 09 พฤศจิกายน 2561 200
ประกาศ รายงานรายจ่าย (4) 09 พฤศจิกายน 2561 204
ประกาศ รายงานรายจ่าย (3) 09 พฤศจิกายน 2561 182
ประกาศ รายงานรายจ่าย (2) 09 พฤศจิกายน 2561 188
ประกาศ รายงานรายจ่าย 09 พฤศจิกายน 2561 193
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 09 พฤศจิกายน 2561 172
ประกาศ ประกอบงบผลการดำเนินงาน 09 พฤศจิกายน 2561 186
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) (3) 09 พฤศจิกายน 2561 207
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงาน 09 พฤศจิกายน 2561 191
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) (2) 09 พฤศจิกายน 2561 194
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงิน (30 กันยายน 2561) 09 พฤศจิกายน 2561 201
ประกาศ ข้อมูลทั่วไป 09 พฤศจิกายน 2561 187
ประกาศ รายได้จากรัฐบาล (ค้างรับ) 09 พฤศจิกายน 2561 179
ประกาศ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 09 พฤศจิกายน 2561 185
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน (เงินสะสม) 09 พฤศจิกายน 2561 187
ประกาศ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 09 พฤศจิกายน 2561 175
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 09 พฤศจิกายน 2561 182
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 09 พฤศจิกายน 2561 195
ประกาศ เช็ค ค้างจ่าย 02 พฤศจิกายน 2561 192
ประกาศ รายละเอียดเงินรับฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 202
ประกาศ รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 210
รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง 23 ตุลาคม 2561 232
ประกาศ รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 23 ตุลาคม 2561 207
งบรายงาน รับ - จ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 221
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ 23 ตุลาคม 2561 244
แผนงาน 23 ตุลาคม 2561 209
ประกาศเทศบาล 23 ตุลาคม 2561 219
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 23 ตุลาคม 2561 223
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง 23 ตุลาคม 2561 219
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 202
ประกาศ งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 23 ตุลาคม 2561 195
ประกาศ รับสมัครงาน 23 ตุลาคม 2561 192
ประกาศ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่าย จากเงินรายรับ เงินสะสมฯ (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 23 ตุลาคม 2561 204
ประกาศ รายงาน แสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 10 กันยายน 2561 214
ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปี 2561 (2) 10 สิงหาคม 2561 299
ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปี 2561 (1) 10 สิงหาคม 2561 356