แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผล /จัดซื้อจัดจ้าง ก.ย. 62 31 ตุลาคม 2562 9
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2562 09 ตุลาคม 2562 22
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 09 ตุลาคม 2562 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 25 กันยายน 2562 29
ปะกาศ 09 กันยายน 2562 36
การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 09 กันยายน 2562 50
กรกฎาคม รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบททดลอง 19 สิงหาคม 2562 44
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 24 กรกฎาคม 2562 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 27 มิถุนายน 2562 77
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง. 26 มิถุนายน 2562 80
แผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 มิถุนายน 2562 78
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน 06 พฤศจิกายน 2561 259
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาฯ 23 ตุลาคม 2561 273
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต 24 สิงหาคม 2561 270
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 24 สิงหาคม 2561 223
ประกาศ การคำนวณราคากลาง 24 สิงหาคม 2561 240

หมวดหมู่รอง