แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 20 เมษายน 2564 13
รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 19 เมษายน 2564 20
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 19 เมษายน 2564 35
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 19 เมษายน 2564 23
แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ 19 เมษายน 2564 20
ผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่๑๐หนองเบิกไพรหมู่ที่๘ 07 เมษายน 2564 23
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 23 มีนาคม 2564 41
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ 29 มกราคม 2564 93
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 256๔ 25 ธันวาคม 2563 171
+เรื่องการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ 25 ธันวาคม 2563 183
1จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 15 ธันวาคม 2563 126
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตค.งบปี2564 09 ธันวาคม 2563 183
ประกาศเรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงดิน 11 พฤศจิกายน 2563 127
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนก.ย.2563 1 02 พฤศจิกายน 2563 130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างซ้่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก 02 พฤศจิกายน 2563 186
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะ 02 พฤศจิกายน 2563 135
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะ 02 พฤศจิกายน 2563 131
ประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที 10 หนองเบิกไพร หมู่ที่8 23 ตุลาคม 2563 204
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องิ่น อท.ถ 10-002 สายปากคลองแพหมู่ที่ 1ถึงบ้านนางสาววันดี เฉียบแหลมหมูที่ 8 (รอบที่ 2) 22 ตุลาคม 2563 133
ยกเลิกปกาศ ประกวดราาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องิ่น อท.ถ.10-002สายปาคลองแพหมูที่ 1 ถึงบ้านนางสาววนดี เฉียบแหลม หมูที่ 8 ตำบลไผ่ดำพัฒนา จำนวน 2ช่วง 09 ตุลาคม 2563 209
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องิ่น อท.ถ 10-002 สายปากตลองแพหมู่ที่ 1ถึงบ้านนางสาววันดี เฉียบแหลม หมูที่ 8 05 ตุลาคม 2563 205
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องิ่น อท.ถ 10-003 สายปากคลองแพหมู่ที่ 7ถึงสะพานหมูที่ 6 05 ตุลาคม 2563 145
ประกาศ เรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาโพลีคาร์บอนพร้อมม่านปรับแสง 01 ตุลาคม 2563 140
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ๒ 01 ตุลาคม 2563 233
ตามประกาศประกาศ 30 กันยายน 2563 238
09 สรุปผลการดำเนินงานการจดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 24 กันยายน 2563 141
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 21 กันยายน 2563 190
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ ๑-๘ บ้านไผ่ดำพัฒนา 15 กันยายน 2563 139
โครงการก่อสร้างนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1-8บ้านไผ่ดำพัฒนา 08 กันยายน 2563 200
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 02 กันยายน 2563 161
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจดจ้างในรอบเดือน ก.ค. 63 27 สิงหาคม 2563 156
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 06 สิงหาคม 2563 207
9 ก.ค 63 การตรวจรับงนจ้างโครงการพัฒนาแล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านทรงไทยไผ่ดำพัฒนา หมูที่ 6 โดยก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทย 09 กรกฎาคม 2563 200
/2563/ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 22 มิถุนายน 2563 182
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค. 263 22 มิถุนายน 2563 195
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพฒนาเรื่องตรวจรับงานโครงการปรับปรุงเสริมถนนคสล.อท.ถ.10-010 11 มิถุนายน 2563 153
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เรื่องตรวจรบงานโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน 08 มิถุนายน 2563 193
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน -๒๕๖๓ 28 พฤษภาคม 2563 160
ารตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านนายมานพ แช่มช้อย เชื่อมถนนลาดยางสาย อท 4005 หมู่ที่ 6 12 พฤษภาคม 2563 158
ประกาศเทศบาลการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงเสริมนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสะพานคอนกรีต หมู 2เชื่อมหมูที่ 7 ตำบลหัวตะพาน หมูที่ 2New เอกสาร Microsoft Word 12 พฤษภาคม 2563 149
สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 63 29 เมษายน 2563 206
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 09 เมษายน 2563 180
(ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องิ่น อท.ถ.10-010 01 เมษายน 2563 185
ประกาศผู้ชนะการสนอราคา 12 มีนาคม 2563 210
ปรับปรุงเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 11 มีนาคม 2563 190
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านทรงไทยไผ่ดำพัฒนาโดยก่อสร้างกำแพงกันดิน 11 มีนาคม 2563 192
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2653 03 มีนาคม 2563 184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสรางเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องิ่น อท.ถ.10-005 03 มีนาคม 2563 185
โครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บานทรงไทยไผ่ดำพัฒนา หมูที่ 6 03 มีนาคม 2563 207
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสะพาน 28 กุมภาพันธ์ 2563 189
ผลการขายทอดตลาด 24 กุมภาพันธ์ 2563 185
การขายทอดตลาดสินทรัพย์ประเภทอาคาร 19 กุมภาพันธ์ 2563 239
ประกาศประกวดราคา 13 กุมภาพันธ์ 2563 240
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง /2563 21 มกราคม 2563 184
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 25 ธันวาคม 2562 277
กำนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั้ง 18 ธันวาคม 2562 200
สรุปผล /จัดซื้อจัดจ้าง ก.ย. 62 31 ตุลาคม 2562 223
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 09 ตุลาคม 2562 260
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 25 กันยายน 2562 253
ปะกาศ 09 กันยายน 2562 278
การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 09 กันยายน 2562 383
กรกฎาคม รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบททดลอง 19 สิงหาคม 2562 268
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 24 กรกฎาคม 2562 274
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 27 มิถุนายน 2562 517
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง. 26 มิถุนายน 2562 303
แผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 มิถุนายน 2562 314
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน 06 พฤศจิกายน 2561 477
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาฯ 23 ตุลาคม 2561 628
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต 24 สิงหาคม 2561 627
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 24 สิงหาคม 2561 423
ประกาศ การคำนวณราคากลาง 24 สิงหาคม 2561 454