แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศเรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงดิน 11 พฤศจิกายน 2563 10
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนก.ย.2563 1 02 พฤศจิกายน 2563 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างซ้่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก 02 พฤศจิกายน 2563 18
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะ 02 พฤศจิกายน 2563 16
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะ 02 พฤศจิกายน 2563 16
ประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที 10 หนองเบิกไพร หมู่ที่8 23 ตุลาคม 2563 26
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องิ่น อท.ถ 10-002 สายปากคลองแพหมู่ที่ 1ถึงบ้านนางสาววันดี เฉียบแหลมหมูที่ 8 (รอบที่ 2) 22 ตุลาคม 2563 22
ยกเลิกปกาศ ประกวดราาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องิ่น อท.ถ.10-002สายปาคลองแพหมูที่ 1 ถึงบ้านนางสาววนดี เฉียบแหลม หมูที่ 8 ตำบลไผ่ดำพัฒนา จำนวน 2ช่วง 09 ตุลาคม 2563 46
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องิ่น อท.ถ 10-002 สายปากตลองแพหมู่ที่ 1ถึงบ้านนางสาววันดี เฉียบแหลม หมูที่ 8 05 ตุลาคม 2563 51
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องิ่น อท.ถ 10-003 สายปากคลองแพหมู่ที่ 7ถึงสะพานหมูที่ 6 05 ตุลาคม 2563 33
ประกาศ เรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาโพลีคาร์บอนพร้อมม่านปรับแสง 01 ตุลาคม 2563 32
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ๒ 01 ตุลาคม 2563 67
ตามประกาศประกาศ 30 กันยายน 2563 71
09 สรุปผลการดำเนินงานการจดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 24 กันยายน 2563 33
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 21 กันยายน 2563 45
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ ๑-๘ บ้านไผ่ดำพัฒนา 15 กันยายน 2563 33
โครงการก่อสร้างนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1-8บ้านไผ่ดำพัฒนา 08 กันยายน 2563 66
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 02 กันยายน 2563 68
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจดจ้างในรอบเดือน ก.ค. 63 27 สิงหาคม 2563 56
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 06 สิงหาคม 2563 105
9 ก.ค 63 การตรวจรับงนจ้างโครงการพัฒนาแล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านทรงไทยไผ่ดำพัฒนา หมูที่ 6 โดยก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทย 09 กรกฎาคม 2563 98
/2563/ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 22 มิถุนายน 2563 82
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค. 263 22 มิถุนายน 2563 86
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพฒนาเรื่องตรวจรับงานโครงการปรับปรุงเสริมถนนคสล.อท.ถ.10-010 11 มิถุนายน 2563 63
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เรื่องตรวจรบงานโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน 08 มิถุนายน 2563 79
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน -๒๕๖๓ 28 พฤษภาคม 2563 75
ารตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านนายมานพ แช่มช้อย เชื่อมถนนลาดยางสาย อท 4005 หมู่ที่ 6 12 พฤษภาคม 2563 69
ประกาศเทศบาลการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงเสริมนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสะพานคอนกรีต หมู 2เชื่อมหมูที่ 7 ตำบลหัวตะพาน หมูที่ 2New เอกสาร Microsoft Word 12 พฤษภาคม 2563 66
สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 63 29 เมษายน 2563 127
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 09 เมษายน 2563 86
(ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องิ่น อท.ถ.10-010 01 เมษายน 2563 99
ประกาศผู้ชนะการสนอราคา 12 มีนาคม 2563 126
ปรับปรุงเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 11 มีนาคม 2563 95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านทรงไทยไผ่ดำพัฒนาโดยก่อสร้างกำแพงกันดิน 11 มีนาคม 2563 95
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2653 03 มีนาคม 2563 97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสรางเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องิ่น อท.ถ.10-005 03 มีนาคม 2563 102
โครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บานทรงไทยไผ่ดำพัฒนา หมูที่ 6 03 มีนาคม 2563 123
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสะพาน 28 กุมภาพันธ์ 2563 105
ผลการขายทอดตลาด 24 กุมภาพันธ์ 2563 102
การขายทอดตลาดสินทรัพย์ประเภทอาคาร 19 กุมภาพันธ์ 2563 154
ประกาศประกวดราคา 13 กุมภาพันธ์ 2563 141
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง /2563 21 มกราคม 2563 107
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 25 ธันวาคม 2562 139
กำนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั้ง 18 ธันวาคม 2562 110
สรุปผล /จัดซื้อจัดจ้าง ก.ย. 62 31 ตุลาคม 2562 142
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 09 ตุลาคม 2562 152
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 25 กันยายน 2562 178
ปะกาศ 09 กันยายน 2562 203
การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 09 กันยายน 2562 267
กรกฎาคม รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบททดลอง 19 สิงหาคม 2562 171
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 24 กรกฎาคม 2562 196
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 27 มิถุนายน 2562 240
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง. 26 มิถุนายน 2562 224
แผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 มิถุนายน 2562 226
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน 06 พฤศจิกายน 2561 393
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาฯ 23 ตุลาคม 2561 543
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต 24 สิงหาคม 2561 504
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 24 สิงหาคม 2561 350
ประกาศ การคำนวณราคากลาง 24 สิงหาคม 2561 381