แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
1ส่งแบบรายานผลการปฏิบัติการจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2562 01 เมษายน 2563 0
(ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องิ่น อท.ถ.10-010 01 เมษายน 2563 0
ประกาศผู้ชนะการสนอราคา 12 มีนาคม 2563 11
ปรับปรุงเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 11 มีนาคม 2563 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านทรงไทยไผ่ดำพัฒนาโดยก่อสร้างกำแพงกันดิน 11 มีนาคม 2563 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2653 03 มีนาคม 2563 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสรางเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องิ่น อท.ถ.10-005 03 มีนาคม 2563 18
โครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บานทรงไทยไผ่ดำพัฒนา หมูที่ 6 03 มีนาคม 2563 35
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสะพาน 28 กุมภาพันธ์ 2563 24
ผลการขายทอดตลาด 24 กุมภาพันธ์ 2563 18
การขายทอดตลาดสินทรัพย์ประเภทอาคาร 19 กุมภาพันธ์ 2563 41
ประกาศประกวดราคา 13 กุมภาพันธ์ 2563 51
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง /2563 21 มกราคม 2563 27
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 25 ธันวาคม 2562 60
กำนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั้ง 18 ธันวาคม 2562 34
สรุปผล /จัดซื้อจัดจ้าง ก.ย. 62 31 ตุลาคม 2562 53
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2562 09 ตุลาคม 2562 105
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 09 ตุลาคม 2562 65
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 25 กันยายน 2562 107
ปะกาศ 09 กันยายน 2562 118
การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 09 กันยายน 2562 153
กรกฎาคม รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบททดลอง 19 สิงหาคม 2562 96
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 24 กรกฎาคม 2562 116
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 27 มิถุนายน 2562 153
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง. 26 มิถุนายน 2562 138
แผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 มิถุนายน 2562 139
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน 06 พฤศจิกายน 2561 314
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาฯ 23 ตุลาคม 2561 381
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต 24 สิงหาคม 2561 361
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 24 สิงหาคม 2561 275
ประกาศ การคำนวณราคากลาง 24 สิงหาคม 2561 301

หมวดหมู่รอง