แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ ๑-๘ บ้านไผ่ดำพัฒนา 15 กันยายน 2563 2
โครงการก่อสร้างนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1-8บ้านไผ่ดำพัฒนา 08 กันยายน 2563 9
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 02 กันยายน 2563 15
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจดจ้างในรอบเดือน ก.ค. 63 27 สิงหาคม 2563 16
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 06 สิงหาคม 2563 38
9 ก.ค 63 การตรวจรับงนจ้างโครงการพัฒนาแล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านทรงไทยไผ่ดำพัฒนา หมูที่ 6 โดยก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทย 09 กรกฎาคม 2563 42
/2563/ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 22 มิถุนายน 2563 48
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค. 263 22 มิถุนายน 2563 45
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพฒนาเรื่องตรวจรับงานโครงการปรับปรุงเสริมถนนคสล.อท.ถ.10-010 11 มิถุนายน 2563 42
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เรื่องตรวจรบงานโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน 08 มิถุนายน 2563 43
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน -๒๕๖๓ 28 พฤษภาคม 2563 55
ารตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านนายมานพ แช่มช้อย เชื่อมถนนลาดยางสาย อท 4005 หมู่ที่ 6 12 พฤษภาคม 2563 54
ประกาศเทศบาลการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงเสริมนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสะพานคอนกรีต หมู 2เชื่อมหมูที่ 7 ตำบลหัวตะพาน หมูที่ 2New เอกสาร Microsoft Word 12 พฤษภาคม 2563 54
สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 63 29 เมษายน 2563 112
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 09 เมษายน 2563 72
(ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องิ่น อท.ถ.10-010 01 เมษายน 2563 82
ประกาศผู้ชนะการสนอราคา 12 มีนาคม 2563 107
ปรับปรุงเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 11 มีนาคม 2563 78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านทรงไทยไผ่ดำพัฒนาโดยก่อสร้างกำแพงกันดิน 11 มีนาคม 2563 77
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2653 03 มีนาคม 2563 81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสรางเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องิ่น อท.ถ.10-005 03 มีนาคม 2563 85
โครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บานทรงไทยไผ่ดำพัฒนา หมูที่ 6 03 มีนาคม 2563 106
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสะพาน 28 กุมภาพันธ์ 2563 87
ผลการขายทอดตลาด 24 กุมภาพันธ์ 2563 86
การขายทอดตลาดสินทรัพย์ประเภทอาคาร 19 กุมภาพันธ์ 2563 139
ประกาศประกวดราคา 13 กุมภาพันธ์ 2563 127
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง /2563 21 มกราคม 2563 89
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 25 ธันวาคม 2562 121
กำนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั้ง 18 ธันวาคม 2562 91
สรุปผล /จัดซื้อจัดจ้าง ก.ย. 62 31 ตุลาคม 2562 123
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 09 ตุลาคม 2562 139
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 25 กันยายน 2562 165
ปะกาศ 09 กันยายน 2562 187
การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 09 กันยายน 2562 252
กรกฎาคม รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบททดลอง 19 สิงหาคม 2562 154
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 24 กรกฎาคม 2562 180
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 27 มิถุนายน 2562 225
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง. 26 มิถุนายน 2562 208
แผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 มิถุนายน 2562 209
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน 06 พฤศจิกายน 2561 378
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาฯ 23 ตุลาคม 2561 522
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต 24 สิงหาคม 2561 483
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 24 สิงหาคม 2561 338
ประกาศ การคำนวณราคากลาง 24 สิงหาคม 2561 369