แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
/2563/ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 22 มิถุนายน 2563 12
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค. 263 22 มิถุนายน 2563 14
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพฒนาเรื่องตรวจรับงานโครงการปรับปรุงเสริมถนนคสล.อท.ถ.10-010 11 มิถุนายน 2563 13
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เรื่องตรวจรบงานโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน 08 มิถุนายน 2563 14
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน -๒๕๖๓ 28 พฤษภาคม 2563 24
ารตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านนายมานพ แช่มช้อย เชื่อมถนนลาดยางสาย อท 4005 หมู่ที่ 6 12 พฤษภาคม 2563 27
ประกาศเทศบาลการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงเสริมนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสะพานคอนกรีต หมู 2เชื่อมหมูที่ 7 ตำบลหัวตะพาน หมูที่ 2New เอกสาร Microsoft Word 12 พฤษภาคม 2563 28
สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 63 29 เมษายน 2563 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 09 เมษายน 2563 52
(ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องิ่น อท.ถ.10-010 01 เมษายน 2563 64
ประกาศผู้ชนะการสนอราคา 12 มีนาคม 2563 80
ปรับปรุงเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 11 มีนาคม 2563 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านทรงไทยไผ่ดำพัฒนาโดยก่อสร้างกำแพงกันดิน 11 มีนาคม 2563 58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2653 03 มีนาคม 2563 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสรางเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องิ่น อท.ถ.10-005 03 มีนาคม 2563 62
โครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บานทรงไทยไผ่ดำพัฒนา หมูที่ 6 03 มีนาคม 2563 85
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสะพาน 28 กุมภาพันธ์ 2563 67
ผลการขายทอดตลาด 24 กุมภาพันธ์ 2563 61
การขายทอดตลาดสินทรัพย์ประเภทอาคาร 19 กุมภาพันธ์ 2563 107
ประกาศประกวดราคา 13 กุมภาพันธ์ 2563 101
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง /2563 21 มกราคม 2563 66
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 25 ธันวาคม 2562 95
กำนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั้ง 18 ธันวาคม 2562 69
สรุปผล /จัดซื้อจัดจ้าง ก.ย. 62 31 ตุลาคม 2562 99
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 09 ตุลาคม 2562 117
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 25 กันยายน 2562 146
ปะกาศ 09 กันยายน 2562 163
การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 09 กันยายน 2562 219
กรกฎาคม รายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบททดลอง 19 สิงหาคม 2562 135
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 24 กรกฎาคม 2562 159
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 27 มิถุนายน 2562 200
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง. 26 มิถุนายน 2562 188
แผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 มิถุนายน 2562 189
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน 06 พฤศจิกายน 2561 359
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาฯ 23 ตุลาคม 2561 471
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต 24 สิงหาคม 2561 430
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 24 สิงหาคม 2561 317
ประกาศ การคำนวณราคากลาง 24 สิงหาคม 2561 348