ตรวจเยยมศนยเดก ๑๙๐๘๑๒ 0003

 

        วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09. 00 น นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา โดยมีนายไพรโจน์ พวงศิริ นายกเทศมนตรี ตำบลไผ่ดำพัฒนา และคณะ ตามโครงการตรวจเยี่ยม พบปะเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีการเรียนการสอนตามปกติ (ดูเรื่องการเรียนการสอน และอาหารกลางวันของเด็กในศูนยัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา)