แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ลงทะเบียนเพือขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 14 ตุลาคม 2563 14
เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ การงดเบี้ยปรับ /เงินเพื่ม 11 กันยายน 2563 46
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เรื่องการตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 11 กันยายน 2563 30
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล ที่ประสงค์เข้ารบการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 07 สิงหาคม 2563 74
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ 17 มิถุนายน 2563 49
สถิตินักท่องเที่ยวที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนไผ่ดำพัฒนา 21 พฤษภาคม 2563 67
ประกาศผลการสอบคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 29 เมษายน 2563 79
กำหนดการยื่นแบบภาษี ปี 2562 11 ธันวาคม 2561 483