123596477 706965566588768 1641233418866525085 n

งานตรวจ ITA 2564

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ 01โครงสร้าง

ข้อ 02 ข้อมูลบุคลากร

-           คณะผู้บริหาร

-           สำนักปลัด

-           กองคลัง

-           กองช่าง

-           กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

-           กองการศึกษา

ข้อ 03อำนาจหน้าที่

ข้อ 04แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อ 05ข้อมูลการติดต่อ

ข้อ 06กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

ข้อ 07ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ 08 Q & A

ข้อ 09 Social Networks

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน

ข้อ 10แผนดำเนินงานประจำปี

ข้อ 11รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1

- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2

- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3

การปฏิบัติงาน

ข้อ o13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

ข้อ 14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อ o15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อ 16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อ 17 E – Service

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ 18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ 19รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1

- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2

- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ 21แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อ 22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

         - สรุปผลการจัดซื้อแบบ-สขร.1-ต.ค. 63

         - สรุปผลการจัดซื้อ แบบ-สขร.1-พ.ย. 63

         - สรุปผลการจัดซื้อแบบ-สขร.1-ธ.ค. 63

         - สรุปผลการจัดซื้อแบบ-สขร.1-ม.ค. 64

         - สรุปผลการจัดซื้อแบบ-สขร.1-ก.พ. 64

         - สรุปผลการจัดซื้อแบบ-สขร.1-มี.ค. 64

ข้อ o24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

- ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อ o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อ o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- ประมวลจริยธรรมของราชการของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

- ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

- แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

ข้อ o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ITA

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จ.อ่างทอง

  • Slide-1
  • Slide-2

Facebook Fanpage...

facebook likebox joomla module

ประกาศผชนะ e-GP

กรมบัญชีกลาง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

pic-personal

นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา
(รอผลการเลือกตั้ง)

ป้ายนำทาง

มาตรฐานหรอคมอการปฏบตงาน1

งบประมาณรายจายประจำป

แผนปฏบตราชการ1

แผนพฒนาทองถน1

คมอประชาชน1

เทศบญญต1

pic-7

gif letter DLA

ITA ภายใน

 

ITA ภายนอก

กระดานถามตอบ1

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

180804
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
171
452
1540
173271
2033
18060
180804

Your IP: 3.227.0.150
Server Time: 2021-05-06 08:34:52

Banner Original New PraChaSamPhan

Banner Original New SorbRaKaJadSeaJadJang

Banner Original New PraKradNangSaeRachaKranTangTang

Banner SaphaTessabanTambon